Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 6328 / vypisuji: 121 - 150

VÝSKYT NEŽÁDOUCÍCH ÚČINKŮ SPIRONOLAKTONU PŘI DLOUHODOBÉ LÉČBĚ REZISTENTNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE

J. Václavík, L. Jelínek , J. Jarkovský, K. Benešová, D. Tavačová, E. Kociánová, M. Kamasová, K. Vykoupil (Olomouc, Brno)

Úvod: Je k dispozici jen málo dat o výskytu nežádoucích účinků spironolaktonu během dlouhodobé léčby pacientů s rezistentní hypertenzí.Metodika: Prospektivně...

Tématický okruh: Hypertenze, ateroskleróza
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

TELEMEDICÍNSKÝ SYSTÉM PRO KOMBINOVANÉ MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU A FYZICKÉ AKTIVITY

J. Peleška, J. Mužík, R. Čamek, M. Doksanský, T. Kučera, A. Holubová , D. Fiala, P. Jedličková, D. Gillar, V. Caithaml (Praha)

Cílem prezentace je ukázat zvýšení spolehlivosti telemedicínské formy měření TK v domácím prostředí (TDMTK) současným měřením fyzické aktivity, čímž lze...

Tématický okruh: Hypertenze, ateroskleróza
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

JAKÝ JE VZTAH ALBUMINURIE A ADHERENCE U PACIENTŮ S REZISTENTNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZÍ?

E. Kociánová, J. Václavík, M. Kamasová, L. Jelínek, K. Vykoupil, J. Jarkovský, K. Benešová, T. Kvapil, T. Václavík, M. Táborský (Olomouc, Brno, Praha)

Cíl: Neadherentní pacienti s arteriální hypertenzí mají podle dostupné evidence vyšší výskyt subklinického orgánového poškození a kardiovaskulárních komplikací. Sérové hladiny...

Tématický okruh: Hypertenze, ateroskleróza
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

PROGRAMOVATLENÁ LÉČBA ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE U NEMOCNÝCH INDIKOVANÝCH K DVOUDUTINOVÉ KARDIOSTIMULACI

P. Neužil, F. Málek, L. Dujka, J. Petrů, S. Michálková, M. Chovanec, T. Mráz (Praha)

Úvod Ověřili jsme možnost snížení krevního tlaku pomocí alternace ultra-krátkého a dlouhého AV zpoždění u hypertoniků, indikovaných k implantaci DDD...

Tématický okruh: Hypertenze, ateroskleróza
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

PRVNÍCH 34 LET ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

J. Pirk (Praha)

Na základě studia originálů dokumentů o přípravě, založení a činnosti České kardiologické společnosti v letech 1929 – 1936 jsem vybral...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

AUTONOMNÍ MODULACE SRDEČNÍ FREKVENCE U PACIENTŮ S CÉVNÍ MOZKOVOU PŘÍHODOU

J. Galuszka, Z. Kvapilová, K. Vykoupil, I. Buriánková, P. Doupalová, M. Táborský, D. Šaňák, M. Král (Olomouc)

Cíl: Vyšetření autonomní modulace variability srdeční frekvence (VSF) u pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou (CMP).Soubor a metodika:Analýza časové domény...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

VLIV PRODLOUŽENÉHO TRANSPORTU PACIENTŮ DO CARDIAC ARREST CENTRA PO MIMONEMOCNIČNÍ ZÁSTAVĚ OBĚHU (OHCA) NA VSTUPNÍ HEMODYNAMICKÉ PARAMETRY A OUTCOME

J. Karásek, J. Seiner, J. Lejsek, M. Moudrý, R. Polášek, M. Renza, F. Šalanda, M. Strýček, P. Ošťádal (Liberec, Praha)

Úvod: Centralizace péče o pacienty po mimonemocniční zástavě oběhu (OHCA) je doporučována na základě konsenzu odborných společností z roku 2017.Cíl:...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

PROGNOSTICKÝ VÝZNAM PERIPROCEDURÁLNÍHO INFARKTU MYOKARDU U PACIENTŮ S AKUTNÍM INFARKTEM MYOKARDU LÉČENÝM PRIMÁRNÍ PCI V ÉŘE MODERNÍ ANTITROMBOTICKÉ TERAPIE

J. Dušek, Z. Moťovská, O. Hlinomaz, R. Miklík, M. Hromádka, I. Varvařovský, J. Jarkovský, F. Toušek, S. Šimek, P. Widimský (Hradec Králové, Praha, Brno, Plzeň, Pardubice, České Budějovice)

Úvod: Prognostický význam periprocedurálního infarktu myokardu v souvislosti s primární perkutánní koronární intervencí (peri-pPCI MI) zůstává nejasný. Cíl: Cílem práce je...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

POINFARKTOVÁ RUPTURA VOLNÉ STĚNY LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ - DVANÁCTILETÉ ZKUŠENOSTI.

P. Kačer, J. Pirk, T. Červinková, V. Adámek, I. Houšková, V. Adámková (Praha)

Poinfarktová ruptura volné stěny levé komory srdeční (RVSLK) je katastrofickou komplikací infarktu myokardu s vysokou operační a hospitalizační mortalitou. Chirurgická...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

EXTRAKORPORÁLNÍ RESUSCITACE (ECPR) U REFRAKTERNÍ ZÁSTAVY OBĚHU

A. Krüger, P. Ošťádal, M. Janotka, J. Naar, D. Vondráková, P. Neužil (Praha)

Úvod. Použití extrakorporální kardiopulmonální resuscitace u nemocných s refrakterní zástavou oběhu představuje jedinou možnost k překlenutí tohoto kritického stavu. Soubor a...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

PROGNÓZA DIABETIKŮ A NEDIABETIKŮ S AKUTNÍM INFARKTEM MYOKARDU LÉČENÝCH PRIMÁRNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKOU A ÚČINNÝMI P2Y12 INHIBITORY.

S. Šimek, Z. Moťovská, O. Hlinomaz, R. Miklík, M. Hromádka, J. Knot, I. Varvařovský , J. Dušek , J. Jarkovský, P. Kala (Praha, Brno, Plzeň, Pardubice, Hradec Králové)

Cíl: zjistit, jak diabetes mellitus (DM) ovlivňuje prognózu nemocných s akutním infarktem myokardu (AIM) při současné nejúčinnější léčbě s pomocí...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

REAKTIVITA TROMBOCYTŮ U NEMOCNÝCH S AKUTNÍM KORONÁRNÍM SYNDROMEM LÉČENÝCH PRIMÁRNÍ ANGIOPLASTIKOU A RANDOMIZOVANÝCH K LÉČBĚ PRASUGRELEM A TICAGRELOREM: FARMAKODYNAMICKÁ PODSTUDIE STUDIE PRAGUE-18.

R. Miklík, J. Knot, R. Králík, M. Kameník, J. Jarkovský, M. Svoboda, J. Semufová, P. Kala, Z. Moťovská (Brno, Praha)

Úvod: Pacienti s akutním koronárním syndromem (AKS) užívající prasugrel nebo ticagrelor často přechází na léčbu clopidogrelem, a to z mnoha...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

DIRECT ORAL ANTICOAGULANTS ACTIVITY IN ELDERLY PATIENTS WITH ATRIAL FIBRILLATION: FIRST POST-MARKETING EXPERIENCES.

M. Samoš, T. Bolek, I. Škorňová, B. Korpallová, F. Kovář , P. Galajda , J. Staško , M. Mokáň  (Martin, SR, Martin)

Background:The number of elderly individuals with atrial fibrillation(AF) requiring long-term anticoagulation is rising.The pharmacokinetics of oral anticoagulants in elderly individuals...

Tématický okruh: Farmakoterapie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

EXTRAKCE KARDIOSTIMULAČNÍHO SYSTÉMU PRO INFEKČNÍ ENDOKARDITIDU S NÁSLEDNOU IMPLANTACÍ SYSTÉMU MICRA

P. Bradáč, M. Fedorco, D. Klimeš (Olomouc)

53-letá žena 21 let po implantaci DDD kardiostimulátoru pro intermitentní atrioventrikulární (AV) blokádu III.st. byla recentně hospitalizována pro embolizaci do...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - technik, XXVII. výroční sjezd ČKS

VYUŽITÍ NOSITELNÉ ELEKTRONIKY PRO DETEKCI ARYTMIÍ

J. Vacek, V. Vejvoda (Plzeň)

V současnosti dochází k velkému rozšíření nositelné elektroniky, jako jsou smartwatch, sporttestery a hrudní pásy, které jsou vybaveny senzory pro...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - technik, XXVII. výroční sjezd ČKS

PERZISTUJÍCÍ SÍŇOVÁ TACHYKARDIE JAKO ETIOLOGIE SRDEČNÍHO SELHÁNÍ U MLADÉHO PACIENTA

D. Klimeš, P. Bradáč, T. Skála (Olomouc)

Úvod: Síňové tachykardie mohou díky rychlému převodu na komory vést k srdečnímu selhání.Popis případu: 35-letý pacient byl referován do našeho...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - technik, XXVII. výroční sjezd ČKS

SOFTWAROVÉ ŘEŠENÍ DETEKCE SÍŇOVÉ KONTRAKCE POMOCÍ AKCELEROMETRU U BEZDRÁTOVÉHO KARDIOSTIMULÁTORU MICRA TPS - VÝSLEDKY STUDIE MARVEL

M. Mudroch, T. Drtina Gabera, M. Mráček, J. Baroch, Š. Královec, J. Šorf, J. Petrů, L. Šedivá, L. Dujka, P. Neužil (Praha)

Úvod: Micra TPS je bezdrátový jednodutinový kardiostimulátor, implantován do pravé komory srdeční, který zároveň poskytuje možnost změny frekvence stimulace v...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - technik, XXVII. výroční sjezd ČKS

STATE OF THE ART: MOŽNOSTI VYUŽITIA VYSOKOFREKVENČNÉHO EKG U PACIENTOV PODSTUPUJÚCICH CRT

M. Matejková, J. Lipoldová, P. Leinveber, J. Halámek, F. Plešinger, P. Jurák, A. Nagy, M. Novák (Brno)

Úvod: Vysoký podiel non-respondérov CRT terapie vedie k hľadaniu nových metód optimalizácie nastavenia prístroja. V tejto práci je prezentované využitie...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - technik, XXVII. výroční sjezd ČKS

JAK OVLIVŇUJE IMPLANTACE DLOUHODOBÉ LEVOSTRANNÉ MECHANICKÉ SRDEČNÍ PODPORY VÝSLEDKY PO TRANSPLANTACI SRDCE

H. Bedáňová, M. Pazderník, A. Tomášek, J. Ondrášek, J. Krejčí, E. Ozábalová, I. Pařenicová, P. Němec (Brno, Praha)

Úvod: dlouhodobé mechanické srdeční podpory (LVAD) se staly terapeutickým standardem pacientů s pokročilým srdečním selháním, kteří čekají na transplantaci srdce...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

OD INFAUSTNÍ PROGNÓZY AŽ PO NÁVRAT K PLNOHODNOTNÉMU ŽIVOTU

L. Masárová, H. Bedaňová, M. Hutyra, J. Krejčí, M. Lazarová, P. Němec, R. Panovský, L. Špinarová (Brno, Olomouc)

Jedná se o případ 49-letého muže po opakovaných infarktech myokardu, naposledy STEMI laterální stěny v 10/2017.01/2018 vzniká pneumonie komplikovaná plicní...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

OSUD NEMOCNÝCH PO IMPLANTACI MEZISÍŇOVÉ KOMUNIKACE PRO SYMPTOMATICKOU LÉČBU HFPEF-ZKUŠENOSTI NAŠEHO CENTRA

F. Málek, M. Mates, K. Kopřiva, P. Kmoníček, O. Aschermann, A. Krüger, V. Reddy, P. Neužil (Praha, New York, United States)

Východisko: Implantace mezisíňové komunikace (IASDTM) u pacientů s HFpEF a pokročilými symptomy s cílem snížit tlak v levé síni bylo...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

AKUTNÍ BUNĚČNÁ REJEKCE U PACIENTA PO SRDEČNÍ TRANSPLANTACI: KORELACE HLADIN CIRKULUJÍCÍ CELL-FREE DONOR-DERIVED DNA S VÝSLEDKY ENDOMYOKARDIÁLNÍCH BIOPSIÍ

T. Nováková , J. Krejčí, M. Pešl, P. Hude, J. Godava, E. Ozábalová, V. Žampachová, D. Nikulenkov Grochová , L. Špinarová (Brno)

Úvod: časná diagnóza akutní rejekce u pacientů po srdeční transplantaci s následnou odpovídající léčbou je klíčová pro dlouhodobou prognózu transplantovaných...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

RESPONSE - IDENTIFIKACE PŘÍČIN SUBOPTIMÁLNÍ ODPOVĚDI NA SRDEČNÍ RESYNCHRONIZAČNÍ LÉČBU V KAŽDODENNÍ KLINICKÉ PRAXI

P. Hájek, A. Bulava (České Budějovice)

Úvod: Díky neustálému technologickému zdokonalování jak samotných systémů pro srdeční resynchronizační terapii, tak především příslušného implantačního instrumentaria, je léčba úspěšně...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

POROVNÁNÍ VÝVOJE FUNKCE LEVÉ KOMORY V ČASE U ZÁNĚTLIVÉ A NEZÁNĚTLIVÉ DILATAČNÍ KARDIOMYOPATIE

E. Pažourková, J. Krejčí , P. Hude, H. Poloczková , E. Ozábalová, J. Godava , T. Honek , V. Žampachová, I. Svobodová , L. Špinarová (Brno)

Úvod: U nemocných s nově vzniklou dysfunkcí levé komory neischemické etiologie existuje značná šance na opětovné zlepšení funkce LK. Je...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

CHIRURGICKÁ RESEKCE PRAVÉHO VELKÉHO SPLANCHNICKÉHO NERVU V TERAPII PACIENTŮ SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM A ZACHOVALOU EJEKČNÍ FRAKCÍ LEVÉ KOMORY

F. Málek, T. Martinča, M. Mates, A. Krüger, I. Skalský, P. Gajewski, R. Zymliński, Z. Engelman, P. Ponikowski, P. Neužil (Praha, Wroclav, Poland, New York, United States)

Východisko: Nadměrná mobilizace krve ze splanchnické oblasti do centrálního žilního systému zprostředkovaná aktivací sympatiku je hlavní příčinou hemodynamických změn u...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

CELKOVÁ TROMBOLÝZA U GRAVIDNÍ PACIENTKY S JIŽ DŘÍVE IMPLANTOVANOU MECHANICKOU CHLOPNÍ. JDE TO K SOBĚ A JAKÉ JSOU NAŠE ZKUŠENOSTI?

J. Nakládal (Praha)

Incidence akutních plicních embolií vyžadujících trombolýzu je poměrně častá. Postihne-li ale tento závažný zdravotní stav mladou pacientku při probíhající graviditě,...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - sesterský, XXVII. výroční sjezd ČKS

PŘÍNOS PET CT V ARYTMOLOGII – ZKUŠENOSTI JEDNOHO KARDIOCENTRA

R. Zoubková, M. Hrošová, A. Bronczková , O. Jiravský , D. Krausová, J. Chovančík, B. Szmek, L. Škňouřil, R. Neuwirth  (Třinec)

Cíl: Retrospektivní zhodnocení využití PET CT pro arytmologické pacienty v Nemocnici Třinec Podlesí.Metodika: Ve spolupráci s nukleární medicínou Nový Jičín...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - sesterský, XXVII. výroční sjezd ČKS

KOMPLETNĚ EPIKARDIÁLNÍ IMPLANTACE KARDIOSTIMULAČNÍHO SYSTÉMU U PACIENTA S DEXTROKARDIÍ

J. Ondrejková (Olomouc)

Sdělení pojednává o pacientovi s dextrokardií po opakovaných infekčních komplikacích na kardiostimulačním systému, s nutností opakovaných extrakcí, reimplantaci zprava i...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - sesterský, XXVII. výroční sjezd ČKS

PODEZŘELÉ CIZÍ TĚLESO V LEVÉ SÍNI PO KATETROVÉ ABLACI PERZISTENTNÍ FIBRILACE SÍNÍ.

H. Grofková, A. Kmoníčková (Olomouc)

Pacient po předchozí katetrové ablaci pro perzistentní fibrilaci síní byl indikován k reablaci. Na transesofageální echokardiografii (TEE) nález útvaru v...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - sesterský, XXVII. výroční sjezd ČKS

ZAŘAZENÍ ANESTETICKÉ BLOKÁDY GANGLIA STELLATA DO EMERGENTNÍHO MANAGMENTU MALIGNÍ KOMOROVÉ BOUŘE SNIŽUJE RIZIKO RECIDIVY JAKÉKOLIV KOMOROVÉ TACHYARYTMIE O 92 % A ZCELA ELIMINUJE NUTNOST CELKOVÉ ANESTESIE

R. Piwková, O. Jiravský, R. Špaček (Třinec)

Úvod: Maligní bouře je život ohrožující stav. Jeho léčba spočívá v nalezení a odstranění spouštějící příčiny, v ovlivnění reverzibilní modifikujících faktorů,...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - sesterský, XXVII. výroční sjezd ČKS