ABLACE POMOCÍ NOVÉHO KATETRU S MŘÍŽKOVOU ELEKTRODOU (SPHERE9) Z POHLEDU ZDRAVOTNÍ SESTRY

M. Glosová, H. Lásková, P. Peichl (Praha)
Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXII. Sjezd ČKS

Úvod: Sphere9 (Medtronic) je nový mapovací/ablační katetr určený pro léčbu srdečních arytmií. V porovnání s konvenčními katetry má koncová část tvar sferoidní mřížky o velikosti 9mm a pomocí krátkých aplikací radiofrekvenční energie nebo elekroporace (2-5sec) umožňuje tvorbu širokých ablačních lézí. Cílem našeho sdělení je popis zkušeností s použitím tohoto systému z pohledu zdravotní sestry.
Metody: V našem centru podstoupilo ablaci pro fibrilaci a flutter síní 72 pacientů (věk 65±7let). Výkony byly provedeny vždy v celkové anestezii. U nemocných byla provedena izolace plicních žil a lineární leze na mitrálním, kavotrikuspidálním isthmu a stropě levé síně.
Výsledky: Akutně byla dosažena izolace plicních žil u všech nemocných (průměrně 38.0±6.9 aplikací), na liniích byl blok dosažen v 15/16 případů (průměrně 4.5±1.7 aplikací á 5sec). Periprocedurálně nebyly zaznamenány žádné komplikace. Pokud byla k ablaci použita radiofrekvenční energie, byla u 2/13 pacientů (15%) dokumentována povrchní léze jícnu, které se spontánně vyhojila. V případě použití elektroporace, nebyly leze popsány u žádného nemocného. Během sledování 8±4měsíce došlo k recidivě FS nebo síňové tachykardie u 2/14 pacientů (14%). Celkem 6/13 (46%) pacientů po ablaci FS podstoupilo remapování. Kompletně izolováno bylo 23/24 (96%) plicních žil, přetrvávající bidirekční blok byl zjištěn na všech (7/7) provedených liniích.
Závěr: Katetrizační ablace pomocí nového katetru s mřížkovou elektrodou (Sphere9) systémem Affera má vysokou účinnost. Perspektivní se jeví především pro provádění lineárních lézí v srdečních síních. Vzhledem k tomu, že metoda je prováděna v celkové anestezii za přítomnosti anesteziologického týmu, není vedení výkonu z pohledu sestry zásadně odlišné od běžné praxe.