PREVENCE OBEZITY U PACIENTŮ S KARDIÁLNÍM ONEMOCNĚNÍM

M. Kadlecová, K. Kemzová (Praha)
Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXII. Sjezd ČKS

Fibrilace síní je jedním z nejčastějších onemocnění srdce a postihuje osoby všech věkových kategorií. Nejvyšší četnost výskytu fibrilace síní je u obézních pacientů.

Vznik fibrilace síní ovlivňuje celá řada rizikových faktorů, jak genetická zátěž, obezita, nadměrná konzumace alkoholu, kouření a u žen období po menopauze.

Ve svém sdělení se věnujeme primární i sekundární preveci obezity v rámci našeho oddělení. Součástí naší prezentace je kazuistika pacientky zařazené do našeho preventivního edukačního programu.

Během našeho sledování došlo u námi sledované pacientky k výraznému poklesu hmotnosti, normalizaci krevního tlaku a během sledování nedošlo k recidivě fibrilace síní. Prevence je nezbytnou součástí péče o kardiologické pacienty.