Cardio 365 - introductory page
not logged  
Change language:    

INTRAVASLUKÁRNÍ LITOTRYPSE V LÉČBĚ KALCIFIKOVANÝCH KORONÁRNÍCH LÉZÍ (CCS - CORONARY CALCIFICATION STUDY)

L. Pleva, P. Kukla (Ostrava)
Topic: Interventional cardiology
Type: Presentation - doctors, XXXII. Sjezd ČKS

Cíl
Cílem naší prospektivní randomizované studie bylo srovnání bezpečnosti a účinnosti intravaskulární litotrypse (IVL) s rotační aterektomií (RA), která představuje dosavadní standardní terapii kalcifikovaných koronárních lézí.

Materiál a metody
Do studie bylo zařazeno celkem 50 pacientů s 52 kalcifikovanými lézemi, kteří byli randomizováni v poměru 1:1 k léčbě intravaskulární litotrypsí (IVL) nebo rotační aterektomií (RA) s následnou implantací lékového stentu (DES).
Primárním end-pointem byl 12 měsíční late lumen loss (LLL) hodnocený pomocí kvantitativní koronární angiografie (QCA). Sekundárními end-pointy pak celkový výskyt závažných nežádoucích kardiovaskulárních příhod (MACE; kardiovaskulární úmrtí, nefatální infarkt myokardu [AIM] nebo nutnost revaskularizace cílové léze [TLR]) a výskyt binárních in-stent restenóz (ISR; ˃50 % DS) po 12 měsících.

Výsledky
Periprocedurální úspěšnosti bylo dosaženo u všech pacientů. U 2 pacientů (7,4 %) v IVL skupině byla nutná rotablace před litotrypsí z důvodu nemožnosti proniknout lézí balonkovým katetrem a u jednoho pacienta (4,0 %) v RA skupině byla nutná následná litotrypse pro významnou residuální stenózu po implantaci stentu (p>0,999).
Ve větvi s IVL se vyskytly 2 periprocedurální komplikace (7,4 %): 1x ruptura koronární tepny s tamponádou a nutností chirurgické revize a 1x akutní infarkt myokardu v důsledku okluze boční větve (p=0,491).
Rozdíl v primárním angiografickém end-pointu, 12měs LLL, mezi skupinami nedosáhl statistické významnosti (IVL vs. RA: 0,12 [-0,06; 0,68] mm vs. 0,61 [0,22; 0,72] mm; p=0,084).
Obě skupiny se rovněž významně nelišily ve výskytu 12měs MACE (14,8% vs. 8,0%; p=0,422) a binárních ISR (7.4 % vs. 8.0 %; p>0.999).

Závěr
Navzdory rozdílným přístupům dosáhly obě terapeutické techniky v léčbě kalcifikovaných koronárních lézí srovnatelných angiografických a klinických výsledků.