ZKOUMÁNÍ VZTAHU MEZI MAXIMÁLNÍ TEPOVOU FREKVENCÍ A VÝKONEM PŘI SPORTOVNÍM VÝKONU

B. Jiravská-Godula, P. Pešová, L. Jelínek, K. Moravcová, J. Ožana , O. Jiravský (Karviná, Třinec, Olomouc)
Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

Úvod: V oblasti soutěžních sportů je klíčový poměr výkonu k hmotnosti (W/kg), který slouží jako ukazatel schopnosti sportovce generovat výkon vzhledem k jeho tělesné hmotnosti. Ústřední otázkou sportovní fyziologie je identifikace určujících faktorů W/kg, jako je maximální tepová frekvence (HR max), aby bylo možné využít cílené tréninkové strategie, které mohou zvýšit sportovní výkonnost.
Metody: Naše studie zahrnovala 13 567 sportovců, podrobně uvedených v tabulce 1, kteří podstoupili testování maximální zátěže. K posouzení lineární závislosti mezi HR max a W/kg jsme použili Spearmanovo rho, přičemž jsme se zaměřili na nenormálně rozložený soubor dat. Abychom dále rozeznali vliv HR max na W/kg, provedli jsme vícenásobnou lineární regresi s úpravou na confounders (věk, BMI, pohlaví), jak je uvedeno v tabulce 2. Tento model zahrnoval také vyhodnocení multikolinearity, aby byla zajištěna robustnost našich prediktorů.
Výsledky: Mezi HR max a W/kg byla zjištěna mírná pozitivní Spearmanova korelace (rho=0,446, 95% CI [0,432, 0,461], p<0,001). Regresní model, který zohlednil 47,6 % rozptylu W/kg, prokázal, že každá přírůstková jednotka HR max vedla k nárůstu W/kg o 0,023 jednotky (95% CI [0,022, 0,024], p<0,001). Diagnostika kolinearity v rámci modelu ukázala uspokojivé faktory inflace rozptylu, což naznačuje minimální multikolinearitu mezi prediktory.
Závěr: Výsledky ukazují na významnou pozitivní korelaci mezi HR max a W/kg, což posiluje představu o nedílné roli kardiovaskulární výkonnosti při zvyšování sportovního výkonu. Tato souvislost mezi HR max a výkonem zdůrazňuje potenciál HR max jako objektivního parametru pro přizpůsobení tréninkových režimů ke zvýšení W/kg. Následný výzkum by se měl zabývat příčinnou dynamikou tohoto vztahu a praktickou realizací tréninku zaměřeného na HR max v různých sportovních disciplínách.