Cardio 365 - introductory page
not logged  
Change language:    

ÚSPĚŠNOST KATETRIZAČNÍ OKLUZE OUŠKA LEVÉ SÍNĚ – KOMPLETNÍ ANALÝZA SOUBORU NEMOCNÝCH Z JEDNOHO CENTRA

P. Neužil, P. Hála, J. Petrů, M. Funasako, L. Šedivá, M. Chovanec, V. Lekešová (Praha)
Topic: Heart rhythm disorders
Type: Presentation - doctors, XXXII. Sjezd ČKS

Úvod:  Nemocní s fibrilací síní mají až 5x vyšší riziko cévní mozkové příhody a embolická cévní mozková příhoda představuje nejzávažnější komplikaci této arytmie. Podávání antikoagulece je v řadě případů neschůdné nebo kontraindikováno. Zhruba 98% nitrosrdečních trombů vzniká v oušku levé síně (LAA) a jeho mechanická okluze je proto jednou z možností účinné prevence systémové embolizace s možností vysazení antikoagulační léčby.

Metoda a soubor nemocných: Analyzujeme náš celkový soubor nemocných, u kterých byla v NNH provedena během let 2004 – 2023 mechanická katetrizační okluze LAA. Celkový počet pacientů se zavedenými různými typy LAAO tvoří 603 pacientů (62% mužů). Vysoké riziko tromboembolie dle CHADSVASc 4.0, HASBLED 2,1, u kterých byla provedena katetrizační implantace okluderu ouška levé síně. Všichni pacienti byli nadále klinicky sledováni včetně opakovaných vyšetření jícnovou echokardiografií na pozici a funkci okluderu v průběhu prvního roku. V souhrnu sledování se jedná o >1500 pacientoroků.

Výsledky: Akutní úspěch implantace byl u 99.4% pacientů, okamžitě po implantaci bylo kompletní okluze LAA docíleno u 83% nemocných, s odstupem 45 dnů od implantace byl prokázán reziduální leak menší než 3 mm u 14 % nemocných, po 12 měsících byl významný leak jen u 2% pacientů. Bez antikoagulační léčby (> 3 měsíce) je 97,4 % pacientů. Dočasný návrat k antikoagulaci byl nutný u 10,4% nemocných. Na našem pracovišti jsme zaznamenali následující komplikace: celkem 24x přítomnost trombu na povrchu okluderu, a 19 x ischemickou cévní mozkovou příhodu s mírnými symptomy či TIA.

Závěr: Okluze LAA je přínosnou metodou u nemocných s fibrilací síní ve vysokém riziku tromboembolie a neschůdnou antikoagulační léčbou. Výskyt komplikací v centrech provádějících velké množství výkonů je nízký.