KLINICKÁ CHARAKTERISTIKA A NEMOCNIČNÍ MORTALITA PACIENTŮ S INFARKTEM MYOKARDU A NEMOCÍ VÍCE TEPEN S PŘÍTOMNOSTÍ CHRONICKÉHO TOTÁLNÍHO UZÁVĚRU: PROPENSITY SKÓRE ANALÝZA

D. Bauer, Š. Špányi, M. Neuberg, M. Hlatká, V. Kočka, P. Toušek (Praha)
Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

Pacienti s infarktem myokardu (IM) s nemocí více tepen (MVD) a chronickým totálním uzávěrem (CTO) tvoří vysoce rizikovou populací. Naším cílem bylo analyzovat charakteristiku, léčbu a nemocniční mortalitu pacientů této skupiny ve srovnání s pacienty s IM a MVD bez přítomného CTO.Metody:Analýza registru všech akutních koronárních syndromů hospitalizovaných ve FN Královské Vinohrady v letech 2020 až 2022. Skupinu A tvoří pacienti s IM, MVD a CTO. Kontrolní skupina B byla vytvořena s využitím propensity score matching na základě věku a pohlaví pacientů s IM, MVD bez přítomného CTO.Výsledky:Ve sledovaném období bylo hospitalizováno 84 pacientů s infarktem myokardu a MVD s CTO. Většina pacientů uváděla jako hlavní symptom bolesti na hrudi (n=54, 65.1%). Základní vstupní charaketristiky pacientů uvádí tabulka1. STEMI bylo přítomné u 48.8% (n=41) ve skupině A ve srovnání s 42.9% (n=36) ve skupině B. Culprit léze byla nejčastěji lokalizována v proximálním segmentu RIA (n=18, 21.3%). Většina CTO byla přítomná na pravé koronární tepně (n=39, 45.9%). Průměrná ejekční frakce byla 40.1% (SD±11.0) ve skupině A a 43.3% (SD±12.2) ve skupině B. Kardiogenní šok se vyskytl u 12% (skupina A) vs. 14.3% (skupina B),p=0.58.Většina pacientů byla léčena pomocí PCI, 84.5% (skupina A) a 83.3% (skupina B),p=0.50; bez intervence CTO. Ve skupině A bylo 19.0% (n=16) pacientů léčeno pomocí CABG ve srovnání s 14.3% (n=12) ve skupině B,p=0.41. Oběma způsoby (CABG + PCI) bylo ve skupině A léčeno 7 pacientů (8. %) oproti 3 (3.6%) ve skupině B. Nemocniční mortalita byla ve skupině A 15.7% (n=13) a ve skupině B 9.5% (n=8),p=0.07. V obou skupinách pacienti léčení pomocí CABG měli nulovou nemocniční moralitu.Závěr:Pacienti s infarktem myokardu, MVD a CTO mají vyšší mortalitu. U těchto pacientů lze využít oba terapeutické přístupy (CABG i PCI) s velmi podobnými krátkodobými výsledky.