IMPELLA V PRAXI - MONITORACE POOPERAČNÍCH KOMPLIKACÍ

M. Gabrišková, M. Prošková, A. Krüger (Praha)
Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - sesterský, XXXII. Sjezd ČKS

Úvod: V posledních letech roste počet pacientů, kteří mají zavedené krátkodobé mechanické podpory oběhu. Levostranné podpory používáme u nemocných s kardiogenním šokem při těžké dysfunkci levé komory, při rizikové koronární intervenci nebo při rizikové katetrizační ablaci komorové tachykardie. 

Soubor a metodika: Na našem pracovišti jsme sledovali výskyt pooperačních komplikací u nemocných s levostrannou mechanickou podporou srdce. Nemocní měli zavedenou mechanickou podporu Impella CP nebo Impella 5.0 (Abiomed, Massachusetts, USA). 

Výsledky: Všichni pacienti v našem souboru byli hemodynamicky monitorováni. V případě kardiogenního šoku byl srdeční výdej měřen invazivně plicnicovým katétrem. V pravidelných intervalech byl hodnocen stav vnitřního prostředí, krevní obraz a kompletní koagulační parametry. Všichni nemocní měli také monitoraci tkáňové oxymetrie.


Závěr: Zavedení levostranné mechanické podpory u rizikových pacientů umožňuje bezpečné provedení koronárních intervencí a ablací u hemodynamicky významných komorových arytmií. Lze tak překlenout i závažný stav jako je kardiogenní šok. Úspěšnost léčby nám do určité míry ovlivňuje úroveň poskytované ošetřovatelské péče, která by měla být vysoce specializovaná a komplexní. Jejímž cílem je prevence vzniku komplikací a jejich včasné rozpoznání.