INKLISIRAN V REÁLNÉ PRAXI – 2LETÉ SLEDOVÁNÍ

J. Obrová, M. Štroffeková, M. Táborský (Olomouc)
Tématický okruh: Farmakoterapie
Typ: Poster - lékařský, XXXII. Sjezd ČKS

Cíl: Zhodnotit účinnost léčby inklisiranem u pacientů ve vysokém a velmi vysokém kardiovaskulárním (KV) riziku v reálné praxi.
Soubor a Metodika: Analýza 59 osob (38 mužů), průměrného věku 61,7 let, s manifestním aterosklerotickým KV onemocněním a/nebo pravděpodobnou či jistou familiární hypercholesterolémií (FH, dle nizozemského systému skórování), kterým byl aplikován inklisiran z důvodu nedosažení cílových hodnot LDL cholesterolu (LDL-c) přes maximálně tolerovanou dávku perorálních hypolipidemik od prosince 2021 do ledna 2024. Inklisiran byl podán v dávce 284 mg jako jednorázová subkutánní injekce vstupně, další po třech měsících a poté každých šest měsíců. Před každou aplikací byl stanoven lipidový profil a zaznamenány nežádoucí účinky. Léčba byla ukončena při prokazatelné nespolupráci pacienta, či neúčinnosti léčby spočívající v nedostatečném snížení LDL-c o alespoň 40 % při současném nedosažení cílové hodnoty LDL-c.
Výsledky: Soubor tvoří 51 osob (86 %) s manifestním aterosklerotickým KV onemocněním (z toho 14 osob mělo současně i minimálně možnou FH) a 8 osob (14 %) s pravděpodobnou či jistou FH bez manifestního KV onemocnění. Perorální hypolipidemickou terapii mělo před zahájením terapie inklisiranem 41 osob (69,5 %), zvyšným 18 osobám byla vysazena z důvodu intolerance. Průměrná hodnota LDL-c před nasazením inklisiranu byla 3,9 mmol/l. Tři měsíce po zahájení terapie byl zaznamenán pokles v průměrné hodnotě LDL-c o 48 %, který se udržel i v následujících měsících. 8 osobám (14 %) byla pro neúčinnost léčba ukončena před aplikací třetí dávky inklisiranu. 1 osoba udávala erytém v místě vpichu po aplikaci. 
Závěr: Hypolipidemická terapie inklisiranem se v průběhu našeho sledování ukázala jako efektivní a bezpečná.