Cardio 365 - introductory page
not logged  
Change language:    

AORTÁLNÍ STENÓZA V KOINCIDENCI S KOMOROVOU TACHYKARDIÍ V POZADÍ RECIDIVUJÍCÍCH SYNKOP

M. Martínek, J. Buzáš, L. Škňouřil (Třinec)
Topic: Valvular disorders
Type: Poster - doctors, XXXII. Sjezd ČKS

Úvod:
Aortální stenóza je nejčastější chlopenní vadou v rozvinutých zemích a prevalence narůstá s
věkem. Jedním z možných symptomů bývají synkopy. Ty mohou být způsobeny ale i jinými
příčinami, například komorovou tachykardií. Tato porucha srdečního rytmu je charakterizována
rychlou srdeční frekvencí, jenž může vést k neschopnosti srdce pumpovat dostatek krve do
oběhu vlivem omezeného plnění komor. Diagnostická a terapeutická výzva nastává, pokud se tyto
dvě diagnózy vyskytují současně a je potřeba rozhodnout o adekvátní léčbě a jejím časování.

Kazuistika:
Prezentujeme případ 66letého pacienta hospitalizovaného v kardiocentru pro opakované synkopy
při koincidenci významné aortální stenozy a recidivující setrvalé monomorfní komorové
tachykardie. Popisujeme detailní průběh hospitalizace pacienta od vstupní diferenciální
diagnostiky s využitím širokého spektra moderních diagnostických metod včetně transtorakální i
jícnové echokardiografie nebo selektivní koronarografie. Na základě získaných výsledků,
aktuálních guidelines a konziliárních zhodnocení popisujeme sérii zvolených invazivních
terapeutických intervencí od elektrofyziologického vyšetření s ablací komorové tachykardie,
implantace kardioverter-defibrilátoru, až po kardiochirurgickou operaci včetně řešení
periprocedurálních komplikací. Naše komplexní léčba vedla k vymizení potíží pacienta a jeho
návratu zpět do běžného života bez zásadnějších omezení.

Závěr:
Tato kazuistika jedinečně popisuje přístup k pacientovi se závažnými kardiologickými nálezy s
prolínající se klinickou symptomatikou v běžné klinické praxi s využitím všech dostupných
moderních vyšetřovacích metod.