Cardio 365 - introductory page
not logged  
Change language:    

AKUTNÍ KORONÁRNÍ SYNDROM - PREZENTUJÍCÍ SE JAKO STEMI U 49 LETÉHO MUŽE ŘEŠENÝ PCI + DEB(DRUG - ELUTING BALLOON)

P. Kukla , L. Pleva, M. Porzer, J. Mrozek, T. Grezl, J. Laštůvka (Ostrava)
Topic: Interventional cardiology
Type: Poster - doctors, XXXII. Sjezd ČKS

Kazuistika: 49 letý pacient - muž přijatý pro AKS - STEMI boční. Provedena SKG s nálezem uzávěru RIM a serií těsných stenos RMS1 významnými stenosami na RIA. Zahájena angioplastika infarktové cévy s trombaspirací a následnou dilatací semi-compliantního balonu 1,2/15 na 18 ATM v místě léze, Poté vzhledem ke kalibru cévy dilatace balonem 2,0/15 na nominálnmích 12 ATM, následně pro kalibr cévy a dobrý výsledek predilatace zvolena strategie ošetření cévy pomocí DEB (drug-eluting balloon). Implantován sirolimový DEB - Selution SLR 2,25/20 mm na 7 ATM 60 sec. s optimálním výsledkem. Následně rozhodnuto o provedení PCI větve RMS1 pro nález těsných stenos. Po zavedení vodiče a predilataci semicompliatním balonem 2,0/15 mm implantovbán DEB - Selution SLR 2,5/25 mm na 7 ATM 60 sec.  Po kontrolním nástřiku  a stažení vodičů vyčkáno 5 minut a provedeny kontrolní nástřiky, koronární cévy RIM a RMS bez diskece, s TIMI III plněním, výkon ukončen.  Stran nálezu na RIA je v plánu re-SKG a funkční vyšetření, v případě významnosti léze vzhdlem k věku pacineta se přiklánímě k chirurgickému řešení - LIMA ad RIA.

Diskuze: Léčba koronáních tepen pomocí DEB je již dlouhodobě známá, jedná se však primárně o řešení in-stent restenos a je podpořena klinickými daty(studie DAEDALUS, TIS), nicméně léčba koronárních "de novo lézí " vstupuje do popředí recentně.  Jsou známé sudie s převážně paclitaxelovými a sirolimoivými balony (BASKET-SMALL 2, BELLO, RESTORE SVD a registrů SCAAR), kde byly porovnávány různé typy balonků (DEB) nejčastěji proti 3. generaci DES (včetně stentů považovaných „Best in class“ – Xience Abbot TM) s výsledkem non-inferiority DEB vůči DES. Léčba AIM pomocí DEB začíná nyní být "tématem"  a jednou z možností léčby AIM a zaslouží si naši pozornost(DCB-ACS Trial - TCT 2023).