Cardio 365 - introductory page
not logged  
Change language:    

KAZUISTIKA IZOLOVANÉ SRDEČNÍ SARKOIDÓZY U MLADÉHO PACIENTA PO RESUSCITACI PRO FIBRILACI KOMOR

V. Dudash, M. Kubánek, D. Zogala, O. Fabián, P. Peichl, M. Šramko, V. Melenovský, J. Kautzner (Praha)
Topic: Myocardial and pericardial diseases
Type: Poster - doctors, XXXII. Sjezd ČKS

Úvod:

Izolovaná srdeční sarkoidóza (ICS) je vzácné onemocnění, často obtížně detekovatelné vzhledem k nízké senzitivitě endomyokardiální biopsie (EMB). Prezentujeme příípad mladého muže s klinicky izolovanou srdeční sarkoidózou, po resuscitaci pro maligní komorovou arytmii.

Popis případu: 28 letý muž bez jakékoli anamnézy byl přivezen na naše pracoviště po krátké resuscitaci pro mimonemocniční zástavu oběhu při fibrilaci komor v únoru 2022. Na vstupním EKG zachycen sinusový rytmus s kompletní atrioventrikulární blokádou (AVB III) a morfologií QRS komplexu charakteru bloku levého raménka Tawarova, nález trval i při přijetí. Během transportu zachycena setrvalá monomorfní komorová tachykardie o fr. 155/min, spontánně terminující. Na echokardiografii byla zastižena těžká systolická dysfunkce nedilatované levé komory při difuzní hypokinéze s ejekční frakci 25 % s normálním nálezem na koronarografii. Byla provedena EMB s nespecifickým nálezem. U pacienta byl při trvající AVB III. stupně implantován biventrikulární kardioverter-defibrilátor. V březnu 2022 provedeno PET-CT, nález na srdci byl nediagnostický vzhledem k nedostatečné supresi metabolismu cukrů, zastiženo několik avidních uzlin v mediastinu, hilech a pod bránicí. V červenci 2022 bylo provedeno kontrolní PET-CT, kde trvala zvýšená akumulace FDG v myokardu nově s výpadkem apikolaterálně s progresí lymfadenopatie na obou stranách bránice. Byla provedena transbronchiální biopsie s nespecifickým nálezem a následně reEMB, kde byla verifikována sarkoidóza myokardu. Pacient byl zaléčen kortikoidy a azathioprinem, došlo k postupnému zlepšení ejekční frakce na 45% v září 2023.
Závěr:
Na diagnózu srdeční sarkoidózy je třeba myslet u mladších pacientů s neischemickou dysfunkcí levé komory zvláště pokud je provázena pokročilejší atrioventrikulární blokádou nebo výskytem maligních komorových arytmií.