SURHYB

A. Bulava, A. Mokráček, D. Wichterle, P. Budera, P. Osmančík, P. Kačer, L. Vetešková, P. Němec, T. Skála, P. Šantavý, J. Chovančík, P. Branny, V. Rizov, M. Kolesár, I. Šafaříková, M. Rybář (České Budějovice, Praha, Brno, Olomouc, Třinec, Ústí nad Labem, Kladno)
Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: Česká asociace pro srdeční rytmus

Cíl: Zjistit, zda CryoMaze následovaný radiofrekvenční (RF) katétrovou ablací povede k nižšímu výskytu arytmií a bude spojen s příznivějším klinickým průběhem ve srovnání se samotným CryoMaze u pacientů se strukturálním srdečním onemocněním indikovaným ke konkomitantní léčbě fibrilace síní (FiS).
Metody: Do studie byli zařazeni pacienti s neparoxysmální FiS podstupující koronární by-pass anebo chlopenní operaci, kteří byli po provedení CryoMaze randomizováni k provedení následné RF katétrové ablace s odstupem 3 měsíců (hybridní léčba) nebo ke konzervativnímu postupu. Primárním cílem byla účinnost, tj. rekurence arytmií (FiS nebo síňových tachykardií) bez antiarytmické léčby, což bylo hodnoceno pomocí implantabilních záznamníků s dálkovým přenosem EKG. Primárním kompozitním klinickým cílem byla hospitalizace pro rekurenci arytmií, zhoršení srdečního selhání, kardioembolická příhoda nebo významné krvácení.
Výsledky: Analyzovali jsme celkem 113 pacientů v hybridní skupině a 116 pacientů v konzervativní skupině, kteří byli sledování po střední dobu 715 dnů (mezikvartilové rozpětí 528–1072 dnů). Rekurence arytmií byla v hybridní skupině ve srovnání se samotným CryoMaze významně snížena (41,1% vs. 67,4%, HR=0,38, 95% CI:0,26–0,57, P <0,001, obr. 1), stejně jako i výskyt primárního kompozitního cíle (19,9% vs. 40,1%, HR=0,51, 95% CI: 0,29–0,86, P=0,012, obr. 2). Celková mortalita se mezi skupinami nelišila (10,6% vs. 8,6%, HR=1,17, 95%CI: 0,51–2,71, P=0,71). Komplikace RF katétrové ablace byly relativně vzácné (1,9%).
Závěr: U pacientů s neparoxysmální FiS indikovaných ke konkomitantní CryoMaze není arytmie optimálně kontrolovaná. Hybridní léčba (CryoMaze s následnou RF katétrovou ablací) je bezpečná a vede k významnému snížení výskytu arytmií a k příznivějšímu klinickému průběhu.
Tento projekt byl podpořen MZ ČR (grant AZV, č. projektu: NV19-02-00046).