ANALÝZA PLANARITY QRS KOMPLEXU A T VLNY V PREDIKCI MORTALITY A ADEKVÁTNÍCH VÝBOJŮ U PACIENTŮ PO PRIMÁRNĚ PREVENTIVNÍ IMPLANTACI KARDIOVERTERU/DEFIBRILÁTORU

T. Novotný, K. Hnatkova, I. Andršová, T. Friede, A. Bauer, R. Willems, G. Schmidt, C. Sticherling, M. Zabel, M. Malik (Brno, London, United Kingdom, Göttingen, Germany, Innsbruck, Austria, Leuven, Belgium, Munich, Germany, Basel, Switzerland)
Topic: a general field
Type: Presentation - doctors, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

Úvod: Trojrozměrné (vektorokardiografické) smyčky QRS komplexu a T vlny se fyziologicky pohybují v zásadě v jedné rovině (tzn. jsou planární). U pacientů s ischemickou chorobou srdeční (ICHS) byla pozorována jejich non-planarita. Prediktivní hodnota těchto nálezů nebyla dosud systematicky studována.
Metody: Preimplantační digitální EKG byl získán od 1948 pacientů (381 žen, stř. věk 65 let, interkvartil. rozpětí 56–72 let, 62% ICHS), kterým byl poté implantován kardioverter-defibrilátor (ICD) v primárně preventivní indikaci. Ve všech EKG záznamech byly vytvořeny trojrozměrné smyčky QRS komplexu a T vlny pomocí rozkladu na singulární komponenty. Non-planarita smyček byla měřena jako relativní síla 3. nejméně významné komponenty rozkladu. Non-planarita (tzn. prostorové zkroucení) byla vztažena k celkové mortalitě a adekvátním ICD výbojům v prvních 5 letech po implantaci. Prediktivní hodnota míry non-planarity byla srovnána s prediktivní hodnotou věku, tepové frekvence, ejekční frakce levé komory, šíře QRS, prostorového QRS-T úhlu a intervalů QTc a „T-peak T-end“.
Výsledky: Non-planarita smyčky QRS komplexu byla statisticky významně asociována s mortalitou v 5-ti letém sledování, a to navzdory ICD protekci (pZávěr: Naše výsledky naznačují, že analýza non-planarity smyček QRS komplexu a T vlny příjemců profylaktického ICD by mohla odlišit pacienty s vyšším rizikem úmrtí navzdory protekci ICD od pacientů kteří budou z profylaktického ICD profitovat.
Výzkum byl podpořen European Community’s 7th Framework Programme (HEALTH-F2-2009-602299) a MZ ČR - RVO (FNBr, 65269705).