VLIV FIBRILACE SÍNÍ NA CHARAKTERISTIKY PACIENTŮ PODSTUPUJÍCÍCH MITRACLIP

A. Cesnaková Konečná, O. Jiravský, M. Hudec, S. Januška, M. Urban, J. Chovančík, R. Neuwirth, L. Prucek, L. Pleva (Třinec/ Ostrava, Třinec, Šternberk, Ostrava)
Topic: a general field
Type: Presentation - doctors, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

Úvod:

MitraClip je stále více využíván v léčbě regurgitační poruchy mitrální chlopně (MV) u pacientů neindikovaných k chirurgické léčbě. Otazné zůstávají nejasné charakteristiky pacientů na základě přítomnosti fibrilace síní (FS) před zákrokem. Proč s tak výrazným postižením MV někteří pacienti FS mají a někteří nemají. Tato studie má za cíl porovnat a identifikovat rozdíly v kohortách pacientů s a bez FS před zákrokem MitraClip.

Metody: Byl analyzován registr 279 pacientů, kteří podstoupili MitraClip. Pacienti byli kategorizováni na základě přítomnosti (n=140, 50%) nebo absence (n=139, 50%) FS před zákrokem. Demografické, klinické a echokardiografické parametry byly porovnány pomocí univarietní analýzy. Byla také provedena multivarietní logistická regrese k určení významných prediktorů.

Výsledky: Obě kohorty měly podobnou velikost, ale v určitých parametrech byly významné rozdíly. Ženy byly častější ve skupině bez FS (45% vs. 34%, p=0,045). Skupina s FS byla mírně starší (73 vs. 70 let, p<0,001) a měla vyšší tělesný povrch (BSA) (1,95 vs. 1,87, p=0,005). V parametrech jako Euroscore II, NT-proBNP a hladiny kreatininu nebyly pozorovány žádné významné rozdíly. Je nutné uvést, že příčný rozměr levé síně (LA) byl větší ve skupině s FS (55 vs. 50, p<0,001). Navíc skupina s FS měla vyšší stupeň trikuspidální regurgitace (2,9 vs. 2,0, p=0,007) a mírně nižší základní VO2 max (11,63 vs. 12,59, p<0,001). Multivarietní logistická regrese identifikovala základní trikuspidální regurgitaci (TR) jako významný prediktor přítomnosti FS s poměrem šancí 2,066 (95% CI: 1,041-4,097, p=0,038).

Závěr: U pacientů podstupujících MitraClip je přítomnost FS spojena s určitými specifickými charakteristikami, včetně vyššího věku, vyššího BSA, většího rozměru LA a vyššího stupně TR. Významná asociace TR s FS zdůrazňuje její potenciální roli v klinickém vyhodnocení a následné léčbě