REKONEKCIE V PĽÚCNYCH ŽILÁCH PO KRYOIZOLÁCII PĽÚCNYCH ŽÍL U PACIENTOV S PAROXYZMÁLNOU A PERZISTUJÚCOU FIBRILÁCIOU PREDSIENÍ

A. Sudzinová, M. Šimurda, M. Štupák, D. Kučerová (Košice, SR)
Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

Úvod: Kryoizolácia pľúcnych žíl u pacientov s paroxyzmálnou a perzistujúcou fibriláciou predsiení (FP) patrí medzi etablované metódy liečby. U časti pacientov dochádza k symptomatickým recidívam FP aj po tomto zákroku v dôsledku obnovenia vodivosti v pľúcnych žilách alebo pokračujúcej remodelácie predsiení.
Ciele: Cieľom tejto práce je popísať rekonekcie v pľúcnych žilách pri opakovaných procedúrach po kryoizolácii pľúcnych žíl u pacientov so symptomatickou FP.
Metódy: Do unicentrickej retrospektívnej analýzy bolo zahrnutých 47 pacientov, ktorí podstúpili od 2/2021 do 9/2023 opakovanú procedúru po predchádzajúcej kryoIPV. Sledovali sme počet žíl s rekonekciou a najčastejšie lokalizácie s obnovením vodivosti.
Výsledky: V sledovanom súbore pacientov bolo 14 žien, priemerný vek 56,9± 10,7 rokov a priemerný čas od prvotnej procedúry bol 38,6 mesiaca. Použitím 3D mapovacieho systému CARTO s mapovaním Pentaray katétrom sme zistili rekonekciu u 44 pacientov, z toho v pravej dolnej pľúcnej žile u 31 pacientov, v ľavej dolnej pľúcnej žile u 28 pacientov, v pravej hornej pľúcnej žile u 19 pacientov a v ľavej hornej pľúcnej žile u 18 pacientov. Častým miestom rekonekcie boli dolné a predné okraje dolných žíl a predné okraje horných žíl. V troch prípadoch sme nenašli žiadnu rekonekciu po predchádzajúcom výkone.
Záver: Najčastejším nálezom po kryoizolácii pľúcnych žíl bolo obnovenie vodivosti v pravej dolnej pľúcnej žile, nasledované ľavou dolnou pľúcnou žilou a najmenej často sme registrovali rekonekciu v ľavej hornej pľúcnej žile. Opakované procedúry s cieľom reizolácie pľúcnych žíl zlepšujú účinnosť intervenčnej liečby FP.