ABLACE FIBRILACE SÍNÍ U OBÉZNÍCH PACIENTŮ, RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA

L. Šedivá, M. Funasako, P. Hála, M. Janotka, J. Škoda, M. Chovanec, J. Petrů, K. Kenardžievova, P. Neužil (Praha, Osaka, Japan)
Topic: a general field
Type: Presentation - doctors, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

Úvod: Ve své práci předkládáme retrospektivní analýzu nemocných, kteří byli na našem pracovišti ošetřeni katetrizační ablací pro fibrilaci síní v posledních 3 letech s ohledem na jejich BMI, resp přítomnost současné diagnozy obezity.

Metoda, soubor nemocných: Na našem pracovišti bylo od 1/2020 do 1/2023 provedeno celkem 3765 ablací pro fibrilaci síní. Kohortu nemocných jsme rozdělili na nemocné s paroxysmální formou FS a nemocné s persistující, a dlouhodobě persistující fibrilací síní. Dále jsme rozlišovali nemocné podle BMI do třech skupin: BMI od 30 do 35, BMI 35-40, BMI nad 40. Porovnávali jsme jednotlivé parametry se skupinou nemocných s normálním BMI. Ve své analýze jsme posuzovali rozdíly mezi jednotlivými skupinami jednak v průběhu vlastního výkonu, věnovali jsme se i výsledkům dlouhodobého a střednědobého sledování.
Výsledky: Analyzovali jsme 1164 nemocných s BMI 30-35( Ø32,2 ), 369 ve skupině 35-40 (Ø 36,7) a 52 nemocných s BMI nad 40 (Ø 42,9). Průběh výkonu, resp. časové hodnoty, se v daných skupinách nelišil, jedinou hodnotou, která nepřekvapivě byla signifikantně vyšší u nemocných s vyšším BMI oproti nemocným s normálním habitem. Počet komplikací, zejména lokální komplikace v místě žilních vstupů je také vyšší u nemocných s vyšším BMI. Jednoznačný byl postupně v jednotlivých letech stoupající počet nemocných s vyšší BMI, kteří jsou indikováni ke katetrizační terapii fibrilace síní. Hodnocení střednědobé a dlouhodobé úspěšnosti bude obsahem vlastního sdělení.
Závěr: Ve své analýze prokazujeme nárůst počtu nemocných s vyšším BMI, což může souviset jak s epidemií obezity v průmyslově vyspělých zemích obecně, včetně ČR. Analýza přináší některá nepřekvapivá fakta o vlastní proceduře a dalším sledování nemocných po ablaci