ÚSPĚŠNOST KONKOMITANTNÍ CRYOMAZE V LÉČBĚ NEPAROXYSMÁLNÍ FIBRILACE SÍNÍ U PACIENTŮ S ORGANICKÝM SRDEČNÍM ONEMOCNĚNÍM

A. Bulava, A. Mokráček, D. Wichterle, P. Budera, P. Osmančík, P. Kačer, L. Vetešková, P. Němec, T. Skála, P. Šantavý (České Budějovice, Praha, Brno, Olomouc)
Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

Úvod: Pacienti s fibrilací síní (FiS) a dalším srdečním onemocněním indikovaným ke kardiochirurgické intervenci by měli dle doporučených postupů podstoupit konkomitantní CryoMaze.
Cíl: Zjistit skutečnou efektivitu konkomitantní CryoMaze u pacientů s neparoxysmální FiS za pomoci implantabilních srdečních monitorů.
Metody: Jde o jeden ze sekundárních cílů studie SURHYB, v níž byli pacienti randomizováni na skupinu podstupující samotný CryoMaze nebo CryoMaze doplněný následnou katétrovou ablací (hybridní ablace).
Výsledky: Z celkového počtu 231 randomizovaných pacientů ve studii SURHYB bylo do analýzy výše zmíněného sekundárního cíle zařazeno 116 pacientů ve skupině podstupující samostatný CryoMaze. Průměrný věk činil 68,6 ± 7,1 let (68 % muži), velikost levé síně byla 48 ± 5 mm a 59,5 % pacientů mělo dlouhodobou perzistující FiS. Medián doby sledování činil 715 dnů (IQR 528–1072 dnů), během něhož došlo po CryoMaze k recidivě FiS u 64% pacientů. U 26,7 % pacientů po operaci stále přetrvávala perzistující FiS. U pacientů, u nichž byla po operaci dokumentovaná jen paroxysmální FiS, byl medián zátěže arytmií 1,9 %, IQR: 0,1–23,6 %.
Závěr: U pacientů s neparoxysmální FiS indikovaných ke konkomitantní CryoMaze není arytmie po výkonu optimálně kontrolovaná. Dosud publikovaná literární data o konkomitantní léčbě FiS metodou CryoMaze je nutno hodnotit s ohledem na metodu EKG monitorace a považovat je za přeceněná.

Tento projekt byl podpořen MZ ČR (grant AZV, č. projektu: NV19-02-00046).