SMART HODINKY, NIELEN NA ZÁCHYT FIBRILÁCIE PREDSIENÍ

J. Zembjak, J. Farkaš, S. Mišíková (Košice, SR)
Topic: a general field
Type: Poster - doctors, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

Úvod: Za účelom záchytu porúch srdcového rytmu má moderná medicína v súčasnosti k dispozícii mnohé technológie, od starších holterovských EKG záznamníkov, cez rôzne externé EKG monitorovacie systémy po implantabilné slučkové rekordéry. V posledných rokoch k nim pribudli aj múdre hodinky.
Metóda: V práci prezentujeme prípad 34-ročnej pacientky s anamnézou palpitácií, po prekonaní Covid infekcie. Okrem potvrdenej tetánie bez významného interného predchorobia. Pacientka trpela častými záchvatmi palpitácií subjektívne vežmi zle tolerovanými s kolapsovými stavmi. Po príchode na pohotovos na EKG bola zachytená fibrilácia predsiení s rýchlym prevodom na komory. Tento stav už bol pacientkou dobre tolerovaný. Nakožko sa tento stav opakoval niekožko krát mesačne, rozhodla sa zakúpi si apple watch. Už pri prvom záchvate palpitácií sa pacientke podarilo pomocou apple watch zachyti pravidelnú úzkokomplexovú tachykardiu s frekvenciou 211/minútu, subjektívne vežmi zle tolerovanú. Po ústupe ažkostí a zlepšení stavu hodinky zachytili fibriláciu predsiení s rýchlym prevodom na komory. Pacientka sa na našom pracovisku podrobila elektrofyziologickému vyšetreniu, pri ktorom sme dokumentovali typickú atrioventrikulárnu nodálnu reentry tachykardiu a následne bola realizovaná ablácia pomalej dráhy. Po výkone sa u pacientky neopakovali žiadne poruchy rytmu.
Záver: O prínose múdrych hodiniek pri záchyte fibrilácii predsiení hovoria výsledky viacerých vežkých štúdií. Kazuistikou chceme poukáza na ich prínos aj pri diferenciálnej diagnostike v rámci rôznych porúch srdcového rytmu.