ABLACE FIBRILACE SÍNÍ PULZNÍM POLEM TRANSHEPATÁLNÍM PŘÍSTUPEM - KAZUISTIKA

B. Chudiak, J. Petrů, L. Šedivá, M. Chovanec, P. Hála, M. Janotka, J. Škoda, M. Funasako, P. Neužil, V. Reddy (Praha, Osaka, Japan, New York, United States)
Topic: a general field
Type: Poster - doctors, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

Cíl: Na příkladu dvou kazuistik demonstrovat průběh katetrizační ablace fibrilace síní pulzním polem s využitím transhepatálního přístupu pro anomální žilní drenáž

Soubor a metodika: Jednalo se o dva pacienty (muž, žena) s již známou abnormální žilní drenáži v oblasti hrudníku s výrazně symptomatickou fibrilaci síní (paroxysmální/perzistentní formou), kteří byli indikování ke katetrizační ablaci.
V prvním případě - u 78-leté pacientky s perzistentní formou fibrilace síní – byl první výkon technicky neúspěšný, povedlo se projít pánevním řečištěm sice poměrně snadno, následně ale přístup do pravé síně jen přes vena azygos.Venogram prokázal chybějící komunikaci mezi vena cava inferior a pravou síní, proto výkon ukončen a doplněno CT-AG se zaměřením na drenáž krve z jater do PS.
Ve druhém případě, u 38-letého pacienta s paroxysmální formou arytmie – bylo již před prvním výkonem provedeno CT-AG, pro anamnesticky známou agenezi kraniální části vena cava inferior.
U obou pacientů popsán společný žilní kmen jaterních žil, ústící do pravé síně.
Následně byl indikován výkon – IPV v celkové anestezii transhepatální cestou.
U pacientky navíc vzhledem k velmi nízké výdejové rychlosti ouška levé síně v jedné době proveden katetrizační uzávěr (okluder Watchman 24mm). Po výkonu doplněno kontrolní ultrazvukové vyšetření, kterým vyloučen subkapsulární hematom i volná tekutina v dutině břišní, pacientům byla navrácena plná antikoagulace NOAC.

Závěr: Na dvou kazuistikách poukázáno na možnost provedení katetrizační ablace fibrilace síní s využitím alternativního-transhepatálního přístupu u pacientů s abnormální žilní drenáží v oblasti dolní duté žíly, u kterých standardním přístupem výkon technicky neschůdný.