STIMULÁCIA VODIVÉHO SYSTÉMU SRDCA S POUŽITÍM KONVENČNEJ ELEKTRÓDY – INICIÁLNE SKÚSENOSTI (PROCEDURÁLNE CHARAKTERISTIKY, VČASNÝ FOLLOW-UP)

J. Martinek, K. Richterová, E. Kubalová, M. Škamla, A. Bystriansky (Banská Bystrica, SR, Banská Bystrica)
Topic: a general field
Type: Ústní sdělení - technik, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

Cieľ: Definovanie procedurálnych charakteristík s konvenčnou elektródou (forma dosiahnutého CSP, elektrické charakteristiky, dĺžka výkonu, skiaskopický čas, komplikácie), včasný follow-up do 12 mesiacov.

Súbor a Metodika: Prospektívne sledovanie pacientov, ktorí podstupujú implantáciu elektroimpulzogenerátora s fyziologickou komorovou stimuláciou. Analyzovaných bolo 45 konzekutívnych pac., vek 67 ± 10 rokov, muži 26 (58%), ženy 19 (42%).

Výsledky: Implantácia:Neúspešná implantácia (nemožnosť prieniku elektródy do hĺbky septa) 3(6,7%). His stimulácia(HBP) 3(6,7%), LBBB area(LBBAP) 39(86,7%). Bližšia lokalizácia: kmeň LTR (LBBP) 6(13,3%), zadný fascikel (LPFP) 18(40%), predný fascikel (LAFP) 1(2,2%), stredný fascikel (LSFP) 9(20%), stimulácia ľavého septa(LVSP) 5 (11,1%). Indikácie: AVB II-III 23 pac(51,1%), sick sinus syndróm 12 (26,6%), stimuláciou indukovaná KMP(PICM) 4 (8,9)%, CRT 4(8,9%), RF ablácia AV junkcie 2(4,4%). RTG čas: HBP(12 ± 5,5min), LBBAP (11 ± 10,3 min). Dĺžka výkonu: HBP 90 ± 22,9 min, LBBAP 96 ± 31,7 min. Dĺžka výkonu podľa dg: CRT /PICM 118 ± 49,8 min, brady pacing (91 ± 23,1 min). R vlna HBP 9,7 ± 7,2 mV , R vlna LBBAP 7,9 ± 2,8 mV. Impedancia HBP 637 ± 235 Ω, Impedancia LBBAP 554 ± 106, stimulačný prah HBP 0,8 ± 0,4 V , LBBAP 1,0 ± 0,4 V. Follow up (6-12M):HBP:impedancia:590±36Ω, R vlna:8,2±2,6mV, st. prah:1,1±0,2V. LBBAP:impedancia:570±60Ω, R vlna:8,3±2mV, st.prah: 1±0,4V Komplikácie:Periprocedurálne: zachytenie helixu v endokarde 1(2,2%), perforácia septa 2(4,4%), bolesť na hrudi 3(6,7%) /všetky pri LAFP/. Neskoré: strata CSP 2(4,4%), dislokácia LBBAP 1(2,2%) (po 3 mesiacoch LBBAP).

Záver: Použitie styletom riadenej konvenčnej elektródy je asociované s vysokou úspešnosťou implantácie, nízkym rizikom komplikácií, pretrvávajúcimi dobrými elektrickými charakteristikami a vysokou perzistenciou CSP.