VÝBER OPTIMÁLNEHO PACIENTA PRE BEZELEKTRÓDOVÚ KARDIOSTIMULÁCIU

T. Maťašová, D. Kučerová, M. Štupák, B. Stančák (Košice, SR, Košice)
Topic: a general field
Type: Ústní sdělení - technik, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

Úvod: Bezelektródový kardiostimulátor predstavuje alternatívu ku konvenčným stimulačným systémom, ktorá ponúka mnoho výhod. Výber vhodného kandidáta je kritickým rozhodnutím, ktoré si vyžaduje starostlivé zváženie rôznych klinických a anatomických faktorov. Proces výberu by mal byť v súlade s odporúčaniami Európskej kardiologickej spoločnosti (ESC) a národnými usmerneniami, ktoré detailne špecifikujú podmienky pre správnu indikáciu systému.


Cieľ: Táto práca poskytuje prehľad kľúčových aspektov v procese výberu, poukazuje na striktné ale aj voľnejšie definované požiadavky a tiež predstavuje iniciálne skúsenosti s touto metódou v podmienkach VUSCH.


Záver: Výber vhodného pacienta na bezelektródovú srdcovú stimuláciu v súlade s odporúčaniami ESC a s prihliadnutím na potrebu zachovania minimálnej miery počtov implantovaných prístrojov podľa platných odporúčaní ESC je náročný. Z toho dôvodu je potrebné využívať možnosti personalizovanej medicíny a zároveň uplatnenie osobných preferencií pacienta, ktoré súčasné smernice umožňujú.