Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

POROVNÁNÍ KOGNITIVNÍHO DEFICITU PACIENTŮ PODSTUPUJÍCÍ HYBRIDNÍ LÉČBU FIBRILACE SÍNÍ VS PACIENTŮ PODSTUPUJÍCÍ KATETRIZAČNÍ IZOLACI PLICNÍCH ŽIL.

D. Heřman, A. Javůrková, J. Raudenská, P. Budera, V. Rizov, P. Kačer, T. Peisker, M. Malý, P. Osmančík (Praha, Praha 10)
Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

Cíl: Postoperační kognitivní deficit (POCD) byl pozorován u řady intervenčních (zejména chirurgických) procedur, včetně katetrizační ablace pro fibrilaci síní (FS). Porovnání POCD ve skupině pacientů podstupující hybridní vs. katetrizační léčbu FS nebyl dosud popsán.

Metodika: Do studie byli zahrnuti pacienti s FS, kteří byli referováni k ablační léčbě v našem centru. 46 pacientů s neparoxysmální FS podstoupilo hybridní léčbu (thorakoskopickou ablaci systémem COBRA následovanou po 3 měsísích katetrizační ablací). Kontrolní skupinou bylo 53 pacientů (s neparoxysmální či paroxysmální FS), kteří podstoupili katetrizační izolaci plicních žil radiofrekvenční energii s využitím CARTO 3 mapovací systemu. Neuropsychologické vyšetření byla prováděna zkušenými psychology vždy před intervencí a za 9 měsíců po ní. Spočívalo v komplexním vyšetření celkem 7 domén (13 subtestů). Výsledkem je sumární hodnocení přítomnosti “major” či “minor” POCD.

Výsledky: Nebyl přítomen signifikantní rozdíl v základních klinických či demografických parametrech mezi skupinami (věk 62.3 + 10.7 vs 64.7 + 9.3 let, muži 60.8% vs 58.5%) s výjimkou četnější neparoxysmální formy FS v hybridní skupině (98% vs. 34% pacientů). Kombinovaný parametr malého a velkého zhoršení byl signifikaně častěji přítomen v hybridní skupině 10 pacientů (21.7%) vs 3 pacientů (5.6%), p=0.034). Kombinovaný parametr velkého a malého zlepšení po 9 měsících byl nesignifikantně častěji přítomen taktéž v hybridní skupině 15 pacientů (32.6%) vs 9 pacientů (16.9%) p=0.099

Závěr:Hybridní ablace je spojena s vyšším rizikem postoperačního zhoršení kognitivních funkcí v dlouhodobém horizontu.