ABLACE ENERGIÍ PULZNÍHO POLE PRO VŠECHNY TYPY FIBRILACE SÍNÍ/SÍŇOVÉ TACHYKARDIE: ZKUŠENOSTI S INDIVIDUALIZOVANÝM PŘÍSTUPEM U 300 PACIENTŮ

M. Fiala, M. Černošek, V. Bulková, F. Lehár, J. Bahník, L. Rybka, T. Funasako, J. Maňoušek, O. Toman, P. Kala (Brno)
Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

Cíl: Ablace energií pulzního pole (PFA) se jeví jako slibná metoda ke zkrácení doby výkonu a zlepšení bezpečnosti a efektivity katetrové ablace všech typů fibrilace síní (FS)/síňové tachykardie (AT). Cílem je prezentace střednědobých výsledků PFA u všech typů FS.
Metodika: Mezi 9/2021-12/2022 byla provedena PFA katétrem Farawave u 300 pacientů (63±10 let, 77 žen). Pacienti s paroxysmální FS měli většinou prostou izolaci plicních žil (IPŽ), (Farawave, ICE), pacienti s dlouhodobou perzistentní FS (DPFS) měli komplexní ablaci v levé síni (LS), (Farawave, CS 10-polární katétr, ICE); u pacientů s perzistentní FS či reziduální AT se rozsah ablace podle potřeby lišil.
Výsledky: Ablace paroxysmální FS (n=152; 130x ablace při SR), perzistentní FS (n=51; 15x ablace při SR), DPFS (n=78) a AT (n=19) byla provedena s dobou výkonu 53±18, 102±25, 112±29, resp. 104±28 minut, a dobou skiaskopie 7±5, 12±6, 15±7, resp 12±4 minut. Běžící FS byla terminována PFA u 18/22 (82%), 19/36 (53%), a 30/78 (39%) pacientů s paroxysmální FS, perzistentní FS a DPFS, resp. u 100% pacientů s AT. Ve skupinách paroxysmální FS s ablací při SR, paroxysmální FS s ablací s při FS, perzistentní FS s ablací při SR, perzistentní FS s ablací při FS, resp. DPFS byla prostá IPŽ provedena u 100%, 55%, 60%, 11%, resp. 0 pacientů; přežívání bez recidivy FS/AT bylo dosaženo u 91/107 (85%), 12/15 (80%), 8/11 (73%), 2/13 (92%), resp. 43/56 (77%) pacientů z celkového počtu 202 pacientů se sledováním ≥3 měsíce (≥6 měsíců u 164 pacientů).
Závěr: PFA s použitím katétru Farawave byla spojena s redukcí procedurálních časů a příznivými střednědobými výsledky u všech typů FS. První zkušenosti naznačují zlepšení klinických výsledků zejména po extenzivní ablací perzistentní FS/DPFS.