Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU U MLADÝCH PACIENTŮ – RETROSPEKTIVNÍ STUDIE 2018-2021

P. Búřilová, K. Hájková, A. Pokorná, M. Šenkyříková (Brno - Bohunice, Brno)
Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - sesterský, XXXI. výroční sjezd ČKS

Úvod
U mladých pacientů je ve vyšší míře záchyt méně obvyklých kardiovaskulárních rizikových faktorů. Rozdíly jsou pozorovány i v etiologii u akutního infarktu myokardu (AIM I21 dle MKN-10) a osoby ve věku 35-54 let tvoří 5,5 % ze všech úmrtí na následky AIM. U pacientů v mladém věku, kteří prodělali AIM, je zásadní terciární prevence.
Cíl
Zjistit, jaké rizikové faktory mají vliv na vznik AIM u pacientů ve věku do 50 let.
Metodika
Retrospektivní epidemiologická unicentrická studie. Analyzována data z nemocničního informačního systému na I. Interní kardioangiologické klinice FNUSA. Data byla zpracována v anonymizované podobě a statisticky vyhodnocena (Mann Whitney U Test na hladině významnosti α=0,05).
Výsledky
Analyzováno bylo 113 záznamů hospitalizovaných pacientů v období let 2018-2021. Identifikováno bylo 88 mužů a 25 žen průměrného věku 43,6 let. V době prodělání AIM mělo nejvíce pacientů diagnostikovanou hyperlipidémii (34,51 %), hypertenzi 33,63 %, obezitu (27,43 %) a z dalších rizikových faktorů kouření (70,80 %) a pozitivní rodinná anamnéza (22,12 %). Žádný rizikový faktor byl ověřen pouze v 1,77 % případů. Z vybraných rizikových faktorů pro AIM byl potvrzen vztah mezi ejekční frakcí levé komory a pozitivní rodinnou anamnézou (p 0,020). Analýza dat dále ověřila statisticky významný vliv u rizikových faktorů pro celkový počet postižených koronárních tepen (p 0,030) ve vztahu k rizikovým faktorům.
Závěr
U mladých pacientů s AIM je důležitý dostatek komplexních informací o onemocnění se zdůrazněním rizikových faktorů. Jako nejvýznamnější rizikové faktory byly vyhodnoceny (kouření, obezita), Na základě zjištění byl připraven edukační leták pro mladé pacienty, který shrnuje základní informace o AIM a specifikuje problematiku ovlivnitelných rizikových faktorů.