Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

NESPECIFICKÉ NEUROLOGICKÉ PŘÍZNAKY S BIZARNÍM EKG

J. Flašík, J. Pyszko, M. Táborský (Olomouc)
Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

Úvod: Kazuistika popisuje případ bizarního EKG se širokým QRS komplexem a bradykardií u pacienta v minulosti již zajištěného CRT-D a nespecifickými neurologickými obtížemi.

Popis případu: Anamnesticky se jednalo o 71 letého pacient s HFrEF na podkladě dilatační kardiomyopatie zajištěného CRT-D. Iniciální kontakt s pacientem proběhl na neurologické ambulanci urgentního příjmu, kam byl po úvodní triage pro nespecifické obtíže (celková svalová slabost, vertigo, parestezie) zařazen. Tam bezprostředně po iniciálním fyzikálním vyšetření s ohledem na pokles TK (85/60mmHg; vstupně sTK > 100mmHg) provedena retriage a pacient byl přesunut do emergency sekce.

Následná CTA plicnice vyloučila plicní embolii a srdeční tamponádu. Krátce po provedení CT však dochází k rozvoji bradykardie 37/min. Na EKG přítomny bizarně široké QRS komplexy. S ohledem na přítomnost CRT-D a absenci komorové odpovědi na stimulační spiky bylo konziliárně kontaktováno naše pracoviště. Po zhlédnutí EKG doporučeno vyčkat výsledku již běžící POCT analýzy.

Tam nález hyperkalemie 8,78mmol/l. Bezprostředně nato byla zahájena farmakoterapie k její snížení a bylo kontaktováno dialyzační pracoviště s požadavkem na urgetnní dialýzu. V průběhu tohoto procesu však dochází k prohloubení bradykardie, tato nereaguje na podávanou terapii či přímou stimulaci BiV ICD. Následuje refrakterní asystolie s neúspěšnou KPR.

Závěr: Závažná hyperkalémie (> 7 mmol/l) sa může projevit bizarním rozšířením QRS s prakticky přímým přechodem do vlny T. Mezi další možné EKG projevy patří hrotnaté vlny T, AV blokáda III.st. s náhradním idioventrikulárním rytmem. Možné je též úplné vymizení vln P. Nekardiálních příznaky bývají nespecifické. Vyskytnout se můžou parestezie, svalové záškuby či svalová slabost. Fatální komplikací pak může být oběhová zástava na podkladě asystolie nebo fibrilace komor.