PREDIKTORY PROGNÓZY PACIENTŮ S AKUTNÍM INFARKTEM MYOKARDU KOMPLIKOVANÝM INICIÁLNĚ KARDIOGENNÍM ŠOKEM

T. Muzafarova, Z. Moťovská, O. Hlinomaz, P. Kala, M. Hromádka, J. Přeček, J. Mrozek, J. Matějka, J. Kettner, J. Bis, J. Jarkovský (Praha, Brno, Plzeň, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Hradec Králové)
Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

Cíl. Navzdory moderním léčebným metodám zůstává mortalita pacientů s akutním infarktem myokardu iniciálně komplikovaným kardiogenním šokem (KŠ-AIM) stále vysoká. Studium faktorů ovlivňujících výsledky KŠ-AIM je zásadní.

Metodika. Byla provedena analýza dat celostátního registru. Z 50745 pacientů s AIM mělo 2822 (5,6 %) pacientů KŠ (72,6 % muži, průměrný věk 67,6 (±12) let. Studie analyzovala prediktivní hodnotu tradičních rizikových faktorů AIM (pohlaví, věk, předchozí perkutánní koronární intervence (PCI) nebo aortokoronární bypass (CABG), renální selhání, lokalizace AIM, doba do zahájení reperfuzní léčby), komorbidity, závažnost stavu při přijetí (mechanická ventilace, resuscitace), rozsah koronárního postižení a úspěšnost procedury (počet postižených cév, trombolýza u infarktu myokardu (TIMI) průtok před a po PCI, nemoc levé koronární tepny, a netradiční faktory (sezóna, den v týdnu a čas). Vícerozměrná analýza identifikovala nezávislé prediktory prognózy u pacientů s KŠ-AIM.

Výsledky. Třicetidenní mortalita pacientů s KŠ-AIM byla 50,4 %. Jako nezávislé prediktory prognózy byly identifikovány věk (>80 let, OR 4,97; 95% CI 3,73-6,61), resuscitace (1,34; 1,07-1,67), mechanická ventilace (1,39; 1,10-1,75), nemoc 3 tepen (1,39; 1,12-1,72), nemoc levé koronární tepny (1,26; 1,01-1,57) a postprocedurální průtok TIMI.

Závěr. Mortalita pacientů s KŠ-AIM je významně a nezávisle ovlivněna jejich oběhovou nestabilitou (resuscitace a respirační selhání, rozsah koronárního postižení a úspěšnost reperfuze). Nezávislý vliv netradičních faktorů na prognózu těchto pacientů nebyl potvrzen.