Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

ZMĚNY PARAMETRŮ PULZOVÉ VLNY U PACIENTŮ S BIKUSPIDÁLNÍ AORTÁLNÍ CHLOPNÍ A PŘIDRUŽENÝMI PATOLOGIEMI ASCENDENTNÍ AORTY

Ľ. Bartko, X. Budínská, D. Žáková, H. Bedáňová, P. Fila , V. Svízela, Z. Nováková (Brno)
Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

Bikuspidální aortální chlopeň (BAV) patří mezi nejčastější vrozené abnormality srdce. Prevalence v populaci je udávána v rozmezí 0,5–2 %. BAV je tak významným rizikovým faktorem pro vznik patologie v oblasti aortální chlopně a ascendentní aorty. 
Cílem naší studie bylo zjistit vliv BAV a patologií s ní spojených na cévní systém, a to na základě analýzy parametrů karotido-femorální pulzové vlny pomocí aplanační tonometrie.

Ve spolupráci s Centrem kardiovaskulární a transplantační chirurgie jsme vyšetřili soubor 27 pacientů s diagnózou BAV.
Dle patologie jsme soubor pacientů rozdělili do třech skupin: BAV s regurgitací nebo s regurgitací spojenou s dilatací kořene aorty (skupina BR+k: 9 pacientů, věk 38±11 let), BAV s regurgitací a dilatací ascendentní aorty (skupina BRa: 10 pacientů, 43±12 let) a BAV s regurgitací, dilatací kořene i ascendentní aorty (skupina BRka: 8 pacientů, 42±9 let). U všech pacientů byla provedena analýza karotido-femorální pulzové vlny. Přístrojem Sphygmocor byly stanoveny: systolický tlak (STK), diastolický tlak (DTK), rychlost pulzové vlny (PWV), augmentační tlak (AP), augmentační index standardizovaný na tepovou frekvenci 75/min (AIx75). 

Výsledky: BR+k: STK 137±11 mmHg, DTK 79±12 mmHg, PWV 4,7±1,2 m/s, AP 10,2±6,3 mmHg, AIx75 18,6±13,6; BRa: STK 129±25 mmHg, DTK 78±9 mmHg, PWV 3,8±1,1 m/s, AP 15,6±11,0 mmHg, AIx75 27,9±13,2. BRka: STK 130±15 mmHg, DTK 74±7 mmHg, PWV 4,7±0,8 m/s, AP 8,8±5,5 mmHg, AIx75 11,5±15,3. 

Při porovnávání parametrů pulzové vlny (karotido-femorální) u jednotlivých skupin pacientů s BAV se v našem pilotním souboru vyčlenila skupina s problematikou dilatace ascendentní části aorty, která vykazuje statisticky významně odlišné hodnoty od skupin ostatních. 
Studie byla podpořena Specifickým výzkumem MUNI/A/1343/2022 a interním grantem č. 202002 Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno.