INFEKČNÁ ENDOKARDITÍDA PO ORTOTOPICKEJ TRANSPLANTÁCII SRDCA INFECTIVE ENDOCARDITIS AFTER ORTHOTOPIC HEART TRANSPLANTATION

P. Snopek, J. Hasilla, L. Patrovič, D. Juskanič (Nitra, SR)
Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

Epikríza: Prezentujeme prípad 50r. pacienta po ortotopickej transplantácii srdca z dôvodu pokročilého srdcového zlyhávania s redukovanou EF. 21.8.2017 zaradený do dialyzačného programu z titulu „end stage kidney disease“. AV fistula (arteria brachialis/v. cephalica vpravo) bola insuficientná, preto HD realizovaná naďalej cez permcath. Pacient nesúhlasil s opätovným našitím AV fistuly. Opakovane inzerovaný permcath. Výmeny permcathu boli vykonávané z dôvodu zápalových komplikácií. Dňa 16.5.2022 pre zimnicu s triaškou počas hemodialýzy odobraté 3x hemokultúry. Tieto signalizovali pozitivitu. Transtorakálne echo vyš. 19.5.2022 potvrdilo vegetáciu na prednom cípe mitrálnej chlopne. Prijatý na Kardiologickú kliniku FN Nitra. Z hemokultúr 2x vykultivovaný Enterococcus faecalis. Najskôr empirická liečba vankomycín s gentamycínom. Po obdržaní výsledku hemokultúr úprava atb liečby zmena gentamycinu za piperacilin tazobaktam. Priebeh hospitalizácie komplikovaný septickou embolizáciou do sleziny potvrdenou CT vyš. abdomenu 7.6.2022.9.6. viditeľná len drobná vegetácia, posledné echo z 28.6. už bez prítomnosti vegetácie. Počas hospitalizácie konzultovaný cievny chirurg, výmenu permcathu neindikoval.Prepustený do ambulantnej sféry 7.4. 22.7. kaválová sepsa(Klebsiela oxytoca) preliečený cielene atb. Permcath opätovne ponechaný. 10.10.2022 opakované febrility, transtorakálne echo bez jednoznačnej vegetácie. Prijatý na Kardiologickú kliniku ako septický stav , doplnené TEE vyš. s dôkazom nových vegetácií na prednom a zadnom cípe mitrálnej chlopne. Hemokultúry s dôkazom Enterobacter cloacea preliečený cielene atb(gentamycin+ ceftazidim). Znovu sme konzultovali angiochirurga, ten rozhodol o výmene permcathu, a súčasne v jednom sedení našitá AV fistula a. brachialis /v. basilica l.sin. 21.11.2021 demitovaný do ambulantnej sféry.

k dispozícii aj echonahrávky