Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA PŘÍPADŮ MITRÁLNÍ ANULÁRNÍ DISJUNKCE (MAD) PŘI PROLAPSU MITRÁLNÍ CHLONĚ (MVP) U GENETICKY VYŠETŘENÝCH PACIENTŮ S KOMOROVÝMI ARYTMIEMI

A. Krebsová, M. Segeťová, K. Bouzková, B. Skalická, P. Votýpka, P. Peldová, M. Macek, M. Kotrč, J. Kautzner (Praha)
Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

Cíl: Retrospektivní echokardiografická analýza MAD u geneticky vyšetřených pacientů se závažnou formou komorové arytmie (srdeční zástava, dokumentovaná setrvalá komorová arytmie, četné KES > 5% ve 24 hod Holter EKG). Zjištění vztahu MAD k výskytu arytmií a genetickému nálezu.
Soubor a Metodika: Retrospektivně bylo nalezeno 12 jedinců (5 žen/7 mužů) se komorových arytmií, současně přítomným MVP se střední až významnou regurgitací a zachovanou systolickou funkcí levé komory. U všech v minulosti proběhlo kardiogenetické vyšetřeni, včetně molekulárně genetického vyšetření. Restrospektivní echokardiografická analýza byla provedena z transthorakálního echokardiografického vyšetření z PLAX dle platných standardů. Za relevantní MAD byl považován rozměr ≥ 5 mm.
Výsledky: Z vyšetřované kohorty bylo 6/12 (3 ženy a 3 muži, průměrný věk 38±10 let) jedinců po úspěšné KPR a jeden (1/12) muž zemřel náhle po úspěšné plastice mitrální chlopně ve věku 47 let. Dalších 5/12 jedinců (4 ženy, 1 muž) mají dokumentované komorové arytmie. Relevantní MAD v rozměru 8±5mm byla zjištěna u 8/12 (67%) jedinců, zbývající 4 MAD neměli. Rozměr MAD nebyl významně rozdílný mezi skupinou po srdeční zástavě (8 mm) a skupinou bez srdeční zástavy (6 mm). Molekulárně genetické vyšetření odhalilo jistou příčinnou variantu DNA u 3/12 (25%) jedinců v genu pro titin (TTN u 2/3) a v genu pro těžký řetězec myosinu 7 MYH7 (1/3). Jeden ze tří geneticky pozitivních jedinců měl MAD.
Souhrn: Retrospektivní analýza prokázala MAD u 2/3 všech jedinců s MVP a komorovou arytmií. Míra MAD není zásadně rozdílná mezi skupinou po srdeční zástavě a s dokumentovanou komorovou arytmií. Nebyl zjištěn vztah mezi genetickým podkladem a přítomností MAD. Odhad arytmického rizika u MVP zůstává složitý.

Podpořeno projektem EXCELES, číslo projektu: LX22NPO5104), Financováno Evropskou unií – Next Generation EU