Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

ZDROJE RECIDIVUJÍCÍCH ARYTMIÍ PO ABLACI ENERGIÍ PULZNÍHO POLE PRO FIBRILACI SÍNÍ

F. Lehar, M. Černošek, V. Bulková, J. Bahník, L. Rybka, M. Funasako, J. Maňoušek, O. Toman, P. Kala, M. Fiala (Brno)
Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

Cíl: Zdroje recidiv fibrilace síní (FS)/síňové tachykardie (AT) po ablaci FS mají různé lokalizace i příčiny. Ablace energií pulzního pole (PFA) je metodou s potenciálem zlepšení efektivity katetrové ablace FS, nicméně o zdrojích recidivujících arytmií jsou informace sporé. Cílem je prezentace nálezů při opakovaných výkonech po předchozí PFA pro FS.
Metodika: Mezi 9/2021-12/2022 byla provedena PFA katétrem Farawave u 300 pacientů (63±10 let, 77 žen), z nichž byla doposud provedena opakovaná ablace u 8 pacientů (61±11 let, 1 žena) po ablaci paroxysmální FS (n=3), perzistentní FS (n=3), dlouhodobé perzistentní FS (DPFS) (n=2), z nichž při prvním výkonu měli prostou izolaci plicních žil (IPŽ) všichni pacienti s paroxysmální a 1 pacientka s perzistentní FS, ostatní pacienti s perzistentní FS/DPFS měli komplexní ablaci v levé síni (LS).
Výsledky: Paroxysmální FS, paroxysmální AT, perzistentní FS, resp. perzistentní AT byla jako klinická recidivující arytmie přítomna u 2, 2, 0, resp. 4 pacientů. FS byla indukována u 3 pacientů (po ablaci paroxysmální FS 1x a perzistentní FS 2x) a byla terminována reizolací levé horní PŽ (n=1) (do perimitrální AT) a endokardiální ablací kolem CS/LOM (n=2) (do AT z CS/LOM 1x, do SR 1x). Recidivující AT (primárně recidivující nebo konvertované z FS) zahrnovaly perimitrální AT (n=4), roof-dependentní AT (n=1), lokalizovaé reentry z přední stěny LS (n=1), lokalizovaný zdroj AT z CS/LOM (n=1). Kompletní IPŽ trvala u 5 pacientů, aktivní PŽ byla u 1 pacienta (viz výš). Radiofrekvenční ablace resp. PFA byly použity u 6 resp. 2 pacientů s časem výkonu, resp. skiaskopickým časem 134±55, resp. 5,9±3,1 minut. Obnovení SR ablací a neinducibility FS/AT bylo dosaženo u 6 pacientů.
Závěr: Mezi typy recidivujících arytmií po předchozí PFA pro všechny typy FS převládaly AT. Zdroje mimo PŽ dominovaly u reziduálních AT i u recidiv FS.