Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

3D VOLUMETRIE PRAVÉ KOMORY - CÍL NEBO JEN NOVÝ ZAČÁTEK?

S. Kovalová, J. Nečas (Brno)
Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Echodny 2022

Úvod:
Hodnocení pravé komory (PK) je slabou stránkou echokardiografie, naděje vzbuzuje 3D ECHO: volumetrie PK, analýza její deformace i interakce s levou komorou (LK).
Soubor a metodika:
Vyšetřili jsme 110 pacientů (44 žen). Pacienti byli rozděleni do 4 skupin.
1. skupina byla kontrolní s fyziologickým nálezem na srdci.
2. skupina měla pouze volumovou zátěž levé komory (LK) s normální ejekční frakcí (EF). PK byla bez chlopenní vady a bez volumové zátěže, nebyla plicní hypertense (PH).
3. skupina měla LK bez chlopenní vady a bez volumové zátěže s normální EF. PK měla volumovou zátěž. V této skupině byly podskupiny: s normální tlakem (TK) v PK, s TK v PK do 50 torr, s TK v PK 50 torr a více.
4. skupina měla PK systémovou.
U všech pacientů byly hodnoceny pravokomorové objemy a EF pomocí 3D volumetrie, longitudinální strain volné stěny PK a komorového septa (IVS). Všechna hodnocení byla provedena v programu TomTec arena.
Výsledky:
V kontrolní skupině byly objemy PK EDV 116 ml, ESV 50 ml, EF 58%, strain volné stěny -29, IVS -19,7.
Ve srovnání s kontrolní skupinou:
U pacientů 2. skupiny byla dilatovaná i PK, její EF byla mírně snížená, strain volné stěny byl v normě, strain IVS byl mírně snížený.
U pacientů 3. skupiny s normálním nebo mírně zvýšeným TK v PK byla EF normální, stejně jako strain volné stěny PK i strain IVS. V podskupině s TK v PK 50 torr a více, došlo k poklesu EF PK i strainu volné stěny a výraznému poklesu strainu IVS LK i přes normální EF LK.
U pacientů 4. skupiny byla výrazně snížená EF PK i strain volné stěny i strain IVS.
Závěr: Dilatace LK vede k remodelaci (dilataci) PK. Mírný pokles EF PK je projevem adaptace, ne poruchou funkce PK. Volumová zátěž PK bez tlakového zatížení nebo jen s mírnou tlakovou zátěží PK nemá negativní vliv na funkci PK, TK nad 50 torr vede k depresi funkce PK. Tlaková zátěž PK negativně ovlivňuje funkci LK kinetikou IVS.