Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

ČASOVÝ VÝVOJ 30DENNÍ MORTALITY AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE

M. Kleissner, L. Vojtičková, J. Kettner, J. Kautzner, M. Šramko (Praha)
Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 19. konference ČAAK

Východiska: Aktuální data o 30denní mortalitě pacientů s akutní plicní embolií (PE) chybí.
Cíl: Porovnat 30denní mortalitu mezi recentní a historickou kohortou pacientů léčených pro PE.
Metody: Retrospektivně jsme analyzovali klinická a zobrazovací data 400 konsekutivních pacientů, kteří byli přijati na naši kliniku pro PE mezi únorem 2010 a dubnem 2021. Ze souboru byly vyloučeni pacienti s mimonemocniční zástavou oběhu, u nichž nebylo dosaženo návratu spontánní cirkulace (n = 14). Byla srovnána 30denní mortalita mezi pacienty přijatými před (n = 178) a po lednu 2016 (n = 222). Pacienti byli klasifikování jako PE s nízkým, středním a vysokým klinickým rizikem podle doporučených postupů Evropské kardiologické společnosti z roku 2019.
Výsledky: Diagnóza PE byla založena na výpočetní tomografii (86 %), ventilačně perfúzním plicním skenu (7 %), echokardiografii (7 %) a výsledku pitvy (1 %). Většina pacientů byla stratifikována do skupiny PE se středním rizikem (313 [78 %]), následovala PE s nízkým (46 [12 %]) a vysokým rizikem (41 [10 %]). Rizikový profil se nelišil mezi recentní a historickou kohortou pacientů (79 % vs. 77 % pro střední riziko, 12 % vs. 11 % pro nízké riziko, a 9 % vs. 12 % pro vysoké riziko, všechna p = n.s.). Sedmnáct (4 %) pacientů zemřelo během 30 dní od přijetí do nemocnice: 10 pacientů s PE s vysokým rizikem (24 %), sedm se středním rizikem (2 %) a žádný (0 %) s nízkým rizikem (p < 0.0001). Mezi recentní a historickou kohortou nebyl rozdíl v 30denní mortalitě (9 [4 %] vs. 8 [4 %], p = 0.83). V multivariační regresní analýze byla asociována s vyšší 30denní mortalitou pouze iniciální přítomnost obrazu kardiogenního šoku.
Závěr: Třicetidenní mortalita pacientů s PE s nízkým a středním rizikem je nižší než reportovaná v minulosti a nemění se v průběhu poslední dekády. PE s vysokým rizikem je asociována s 24 % 30denní mortalitou.