Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

POUŽITÍ ULTRAZVUKU KE STANOVENÍ NEUROLOGICKÉHO VÝSTUPU U PACIENTŮ PO NÁHLÉ ZÁSTAVĚ OBĚHU – PŘEDBĚŽNÁ DATA ZE STUDIE TOMCAT

Š. Volovár, M. Hromádka, Z. Kasl, J. Baxa, R. Rokyta (Plzeň - Lochotín, Plzeň)
Tématický okruh: Srdeční zástava
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 19. konference ČAAK

Úvod: U pacientů po zástavě oběhu s obnovou spontánní cirkulace (ROSC) je poškození mozku jedním z hlavních důvodů krátkodobé mortality. V poresuscitační péči je proto důležité identifikovat skupinu pacientů se špatným neurologickým výstupem. K tomu se využívají minimálně dvě ze šesti modalit s dostatečně robustními daty. Další modality jsou předmětem neustálého výzkumu. Jednou z nich je měření šíře optického nervu (ONSD) za použití ultrazvuku. Její prognostikační hodnota byla dosud testována pouze v několika malých studiích. V této práci přinášíme předběžná data k prognostikační hodnotě ONSD ze studie TOMCAT.
Metody: Mezi vstupní kritéria patřil věk nad 18 let a netraumatrická zástava oběhu s GCS ≤ 7 nebo sedace 30 min po dosažení ROSC. U pacientů byl měřen ONSD 3 mm za očním bulbem za použití transorbitální ultrasonografie. Měření byla prováděna na obou očních bulbech v čase 24±6 (D1), 48±6 (D2) a 72±6 hod (D3) od ROSC. Výsledná hodnota ONSD byla aritmetickým průměrem z obou bulbů. Další péče se řídila platnými doporučenými postupy a standardy provádějícího pracoviště. Neurologický výstup byl kvantifikován škálou CPC (1-2 pro dobrý a 3-5 pro špatný neurologický výstup) v čase 1 měsíce od ROSC.
Výsledky: Zařazeno bylo zatím celkem 24 pacientů. 1 pacient byl ze studie vyloučen pro splnění vylučovacího kritéria (intrakraniální krvácení). Při cut-off hodnotě ONSD 0,69 cm (≤ 0,69 cm pro CPC 1-2 a > 0,69 cm pro CPC 3-5) byla senzitivita metody 28,6 % (D1); 30,8 % (D2) a 23,1 % (D3). Specifita byla 88,9 % (D1); 85,7 % (D2) a 100 % (D3). Riziko falešně pesimistické předpovědi (FPR) bylo 10,1 % (D1); 14,3 % (D2) a 0 % (D3).
Závěr: Doporučené postupy ERC/ESICM pro poresuscitační péči vyžadují pro prognostikační modality hodnoty FPR pod 5 %. Naše data ukazují, že požadované hodnoty FPR je dosaženo pouze při měření ONSD v čase 72±6 hod od ROSC.