MULTIORGÁNOVÁ PARADOXNÍ EMBOLIZACE U PACIENTKY S TROMBEM IN TRANSIT VE FORAMEN OVALE APERTUM A JEHO ŘEŠENÍ

M. Sůva, L. Koc, D. Kiss, J. Hlásenský, J. Ničovský, P. Kala (Brno)
Tématický okruh: Zajímavé případy
Typ: Poster - lékařský, 19. konference ČAAK

Trombus in transi je poměrně vzácným, život ohrožujícím onemocněním, které bývá provázeno akutní plicní embolizací. V našem případě byl případ komplikován přítomností foramen ovale apertum (FOA) se systémovou embolizací.

Popis:

39 letá pacientka byla přivezena pro náhle vzniklou dušnost a parestezie až paraplegie obou dolních končetin, CTAG plicnice s nálezem oboustranné plicní embolie s objemným vlajícím trombem, který částečně zasahoval do plicnice, a s dilatací pravostranných srdečních oddílů. K vyloučení embolizace tepen DKK bylo provedeno CTAG tepenného systému s nálezem uzávěru tepenného systému vlevo od AIC a uzávěru pravé AP. Následně bylo provedeno TTE, kde byly nalezeny vlající tromby z LS do LK, z PS do PK a také trombus přecházející přes FOA. Po průkazu trombus in transi byla pacientka zajištěna LMWH v terapeutické dávce a odeslána urgentně na sál kardiochirurgie kde bylo týž den provedeno TEE s obrazem cor pulmonale a hadovitého trombembolu zaklíněného ve FOA. Záhy byla provedena embolektomie a.pulmonalis, trombektomie z PS a LS, sutura FOA, a embolektomie AP l.dx., AIC l.dx, AIE l dx., AFS l.sin.

Diskuze
Navzdory poměrně četné prevalenci FOA (28 %) je trombus in transi ve FOA extrémně vzácným nálezem. Práce zabývající se největším množstvím případů mezi roky 1985-2007 zaznamenala pouhých 88 případů. V této práci se u více rizikových pacientů volila spíše cesta trombolýzy, nicméně, ta byla spojena s vyšší mortalitou Chirurgická embolektomie je tedy oprávněnou cestou zvláště tehdy, chceme-liuzavřít FOA přímo na sále. 

Závěr:

Paradoxní embolizace a průkaz trombu ve foramen ovale apertum je vzácná klinická situace bez jasných doporučení či standardizovaných postupů. Dle současných publikovaných článku a kazuistik je však jistá preference chirurgické léčby, dovolí-li to klinický stav pacienta a přidružená onemocnění.