Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

FYZIOLOGICKÁ STIMULACE POMOCÍ LEADLESS SYSTÉMU STIMULACE MICRA AV

P. Neužil, J. Šorf, J. Šimon, T. Mráz, J. Petrů, M. Chovanec, M. Janotka, L. Šedivá, J. Šimon, M. Mudroch (Praha)
Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

Úvod: AV sekvenční stimulace je základní podmínkou fyziologické stimulace. Leadless KS nemohl při uložení v PK docílit AV sekvenční stimulace.
Metoda a soubor pacientů: Systém MICRA AV s trojicí akcelerometrů je schopen detekce signálu A4 na principu mechanické funkce TCH. Stanovení fáze A3,A4 pohybu TCH je kritickou podmínkou správné AV stimulace síní a komor. Bylo implantováno celkem 11 pacientů, indikací byla AV blokáda vyššího stupně v kombinaci se zachovalou funkcí SA uzlu. Implantační výkon se neliší od zavedené implantace původního systému TPS.
Výsledky: U všech 11 pacientů byl ihned po implantaci programován AV synchronní stimulační režim VDD, byl ponechán u 8 pacientů, zatímco u 3 byl nakonec zvolen asynchronní stimulační režim VVIR, při nedostatečně spolehlivé síňové detekci (nízká nebo kolísavá hodnota signálu A4- 2 případy), dále kombinace nízké hodnoty A4 signálu, paroxysmů FiS a nestability srdeční frekvence pro četné SVES (1 případ).
Průměrná doba sledování pacientů se systémem Micra AV je v našem souboru 12 měsíců, průměrná hodnota celkové stimulace je 43% a průměrná dosažená hodnota AV synchronie 79%. S ohledem na efektivitu VDD stimulace bylo u našeho souboru možné rozdělit na 3 skupiny pacientů. 1.skupina (4 pacienti) režim VDD efektivní již od implantace s průměrnou dosaženou hodnotou AV synchronie 91%. 2. skupina (4 pacienti) vyžadovala opakované reprogramace, hodnota AV synchronie byla 66%, ale se vzrůstajícím trendem. 3 skupina (3 pacienti) režim VDD nešlo docílit efektivní AV synchronizace. Jednalo se o heterogenní skupinu (chirurgicky korigovaná VVS po extrakci konvečního 2D KS, ale i izolovaný episodický AV blok bez jakékoli další komorbidity).
Závěr: Systém Micra AV funguje u pacientů s AV blokádou a dobrou funkcí sinusového uzlu. Nutností je stabilní hodnota síňového signálu A4 (min. 1.5m/s2).