Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

PREDIKCE RECIDIVY FIBRILACE SÍNÍ PO IZOLACI PLICNÍCH ŽIL POMOCÍ VEKTORKARDIOGRAFICKCÝCH PARAMETRŮ ZÍSKANÝCH ANALÝZOU DIGITÁLNÍHO EKG PŘED ZÁKROKEM

Z. Čarná, F. Plešinger, R. Smíšek, P. Jurák, S. Hassouna, P. Osmančík (Praha, Brno)
Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

Úvod:I přes pokroky v katetrizační léčbě FS dochází ~u 40% pacientů po ablaci k recidivě. Cílem práce byla predikce recidiv u pacientů pomocí demografických a pokročilých elektrokardiografických metod.

Metodika:Jednalo se o retrospektivní analýzu 113 pacientů.V r.2017-2019 podstoupili katetrizační ablaci pro FS.Vstupní kritéria: přítomnost SR před výkonem a další sledování po ablaci(min. 3 Holterovské monitorace v následujícím roce).Pacienti byli dle udržení SR rozděleni na 2skupiny:56 pacientů bez recidivy FS a 57 pacientů s recidivou FS.Kromě základních klinických a biometrických parametrů byly hodnoceny digitální záznamy EKG z doby před ablací:aktivační doba QRS komplexu z vektorkardiografických svodů (VVAT), elektrická aktivita EKG signálu z oblasti před vznikem QRS komplexu (expPArea, odpovídající vlně P) a PQ interval.Získané parametry byly podrobeny univariantní logistické regresi a parametry s p<0,05 byly dál analyzovány v multivariantním modelu. Postupným odebíráním nesignifikantních parametrů byl model zjednodušen.Výkonnost původního a zjednodušeného modelu byla posouzena pomocí Akaike Information Criterion (AIC).

Výsledky:V univariantní analýze byly prediktory udržení SR věk(odds ratio 0,5; 95%CI 0.3-1,1), mužské pohlaví(2,4; 1,1-5,4), CHA2DS2VASc(0,5; 0,2-1,1),HAS-BLED(0,4; 0,2-0,9),BMI(1,1; 0,5-2,1) a PQ interval(0,6; 0,3-1,2), z vektorkardiografických parametrů pak VVAT(0,3; 0,1-0,6) a expPArea(2,8; 1,3-6,1). V počátečním multivariantním modelu(AIC 151,1) se ukázal jako jediný nezávislý prediktivní parametr VVAT.Redukovaná podoba modelu obsahovala již pouze VVAT a pohlaví, přičemž model dosáhl příznivějšího AIC 149,7.

Závěr:Vektorkardiografický parametr VVAT získaný analýzou digitálního EKG před ablací byl schopen predikovat recidivu FS u pacientů podstupujících katetrizační ablaci. Daný model je nutno ověřit na prospektivních datech.