Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

ALKOHOLOVÁ ABLACE MITRÁLNÍHO ISTMU TRANSFEMORÁLNÍ KANYLACÍ MARSHALLOVY ŽÍLY

P. Stojadinović, D. Wichterle, P. Peichl, R. Čihák, J. Kautzner (Praha)
Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVIII. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: Česká asociace pro srdeční rytmus

Úvod: Perimitrální flutter (PMF) je levosíňová makroreentry arytmie, která se typicky vyskytuje u pacientů po předchozí komplexní ablaci pro fibrilaci síní. Prezentujeme případ pacienta s PMF, u kterého jsme k přerušení vedení na mitrálním istmu provedli alkoholovou ablaci Marshallovy žíly. Kanylace žíly byla provedena transfemorálním přístupem.

Popis případu: U 61-letého muže byla při dvou předchozích katetrizačních ablacích pro perzistující fibrilaci síní a síňové tachykardie provedena v rámci stupňované ablační strategie izolace plicních žil, ablace kavotrikuspidálního istmu a extenzivní ablace mitrálního istmu bez dosažení bloku. Pacient byl indikován k dalšímu ablačnímu výkonu pro recidivy perzistentní síňové tachykardie. Podle aktivačního mapování (CARTO 3, Biosense Webster) a entrainmentu se jednalo o PMF s délkou cyklu 460 ms. Endokardiální mapování prokázalo širokou denzní jizvu na mitrálním istmu a absenci kontralaterálních signálů v koronárním sinu. Řiditelný sheath (Agilis, St Jude Medical) byl stažen z levé síně a zaveden do proximálního koronárního sinu. Pro kanylaci Marshallovy žíly byl použit zavaděč pro vnitřní mammární tepnu. Po proximální obliteraci Marshallovy žíly balónkovým katetrem (1.5 mm, 8 atm) byly aplikovány 2 ml 98% etanolu. V devatenácté sekundě po aplikaci došlo k terminaci arytmie s bidirekčním blokem na mitrálním istmu, který byl ověřen remapováním a diferenční stimulací. Rychlou stimulací síní nebyla indukována žádná arytmie. Perioperační průběh byl nekomplikovaný. Při dalším sledování pacienta nebyla dokumentována recidiva fibrilace síní ani síňové tachykardie.

Závěr: Transfemorální kanylace Marshallovy žíly se nabízí jako atraktivní alternativa transjugulárního přístupu pro alkoholovou ablaci mitrálního istmu.