Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

ÚSPĚŠNÉ POTLAČENÍ RECIDIV KOMOROVÉ TACHYKARDIE OPAKOVANOU STEREOTAKTICKOU RADIOABLACÍ

E. Borišincová, P. Peichl, M. Šramko, J. Cvek, R. Neuwirth, R. Čihák, J. Kautzner (Praha, Ostrava, Třinec)
Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVIII. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: Česká asociace pro srdeční rytmus

 

Úvod: Katetrizační ablace a modifikace arytmogenního substrátu je účinná metoda bránící recidivám komorových tachykardií (KT). V případě selhání konvenčního přístupu lze použit alternativní postupy, které mohou zahrnovat bipolární, alkoholovou či radioablaci. Uvádíme případ pacienta, u kterého k potlačení recidiv KT vedla až opakovaná stereotaktická radioablace.

Popis případu: 66-letý pacient byl referován na naše pracoviště v r. 2016 pro opakované běhy pomalé KT (frekvence 108/min). V minulosti podstoupil nemocný chirurgickou revaskularizaci a implantaci kardioverteru-defibrilátoru. Echokardiografické vyšetření prokázalo poinfarktovou dysfunkci levé komory srdeční (ejekční frakce 35%). KT se nepodařilo odstranit opakovanou endokardiální ablací pro intramurální/epikardiální lokalizaci substrátu arytmie. Perkutánní epikardiální přístup nebyl úspěšný pro srůsty po předchozí kardiochirurgické operaci a nebyla identifikována ani vhodná céva pro alkoholovou ablaci, která by zásobovala cílovou oblast. Pacient byl indikován k stereotaktické radioablaci pomocí systému Cyberknife. K prvnímu výkonu byla cílová oblast zaměřena pouze paralelním srovnáním CT a elektroanatomických map. Klinický efekt radioablace provedené v 10.2017 však nebyl dobrý a kontrolní elektroanatomické mapování pro recidivy KT v odstupu 14 měsíců ukázalo novou, ohraničenou jizvu (endokardiální rozsah 7cm2) přiléhající k místu s nejčasnější endokardiální aktivitou při KT. Bylo indikováno opakování radioterapie s použitím plné integrace elektroanatomických map a CT. Po druhé radioablaci v 06.2019 došlo přechodně k zhoršení četnosti arytmií, nicméně po 3 měsících KT zcela vymizely a pacient je bez recidiv arytmie.

Závěr: Kazuistika demonstruje současné možnosti řešení recidivující KT v případě, že selže katetrizační ablace konvenčními přístupy. Pro úspěšné cílení stereotaktické radioterapie je klíčová plná integrace elektroanatomických map a CT.