Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

EFEKT URGENTNÍ ULTRAZVUKEM NAVIGOVANÉ UNILATERÁLNÍ BLOKÁDY GANGLION STELLATUM U OBĚHOVĚ NESTABILNÍCH PACIENTŮ S ARYTMICKOU BOUŘÍ

M. Šramko, P. Peichl, P. Stojadinovič, J. Kautzner (Praha)
Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 17. konference ČAAK

 

Úvod: Ultrazvukem navigovaná blokáda ganglion stellatum (BGS) je jednoduchý léčebný výkon, který může potlačit pohotovost k srdečním arytmiím. Existuje však málo dat o přínosu BGS v akutní péči u pacientů s arytmickou bouří (AB).

Cíl: Cílem práce bylo posoudit efekt urgentní unilaterální BGS u hemodynamicky nestabilních pacientů s AB.

Metodika: Hodnotili jsme klinický průběh u 10 konsekutivních pacientů, kteří podstoupili urgentní BGS pro AB v období 12/2018 až 10/2019 (muži: n=10, věk: 66±9 let, ischemická/neischemická kardiomyopatie: n=6/4, ejekční frakce levé komory: 20±5%). Všichni pacienti měli refrakterní setrvalé nebo incesantní komorové tachykardie (CL 390–545ms). Arytmie recidivovaly i přes intravenózní léčbu amiodaronem, hlubokou sedaci a overdrive stimulaci 90-110/min. Levostranná BGS byla provedena pomocí 0.5% bupivakainu pod ultrazvukovou kontrolou (Vividi, GE Healthcare).

Výsledky: Nevyskytly se žádné trvalé komplikace BGS. U jednoho pacienta s přetrvávající AB po katetrizační ablací došlo po BGS během několika minut k vymizení arytmií. Tento efekt přetrvával dva týdny, během kterých byla provedena úspěšná stereotaktická radioablace. U dalších tří pacientů arytmie vymizely během 2-4 dnů po BGS a tento efekt přetrvával až 3 měsíce. Efekt BGS u těchto pacientů však nelze hodnotit izolovaně, protože současně s BGS byli pacienti syceni amiodaronem. U dalšího jednoho pacienta došlo po BGS k signifikantnímu snížení četnosti komorových tachykardií, což umožnilo jeho oběhovou stabilizaci a úpravu koagulačních parametrů před provedením úspěšné epikardiální katetrizační ablace. U zbývajících 5 pacientů nebyl pozorován žádný efekt BGS na potlačení AB.

Závěr: Ultrazvukem navigovaná BGS je bezpečný výkon proveditelný u lůžka pacienta, který může u hemodynamicky nestabilních nemocných s AB akutně potlačit recidivující komorové tachykardie.