Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

HODNOCENÍ ODPOVĚDI NA OBJEM POMOCÍ ULTRAZVUKOVÝCH PARAMETRŮ KAROTICKÉHO PRŮTOKU U PACIENTŮ SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM NEBO KARDIOGENNÍM ŠOKEM

M. Janotka, A. Krüger, D. Vondráková, J. Naar, P. Neužil, P. Ošťádal (Praha)
Tématický okruh: Srdeční selhání a kardiogenní šok
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 17. konference ČAAK

Úvod:V odhadu responzivnosti na volum(VR) u kriticky nemocných,preferujeme testy reverzibilně zvyšující preload před podáním velkých objemů tekutin.Nová data naznačují v tomto použitelnost ultrazvukového vyšetření(UZ) průtoku v karotických tepnách(PKT).Dat ale není mnoho a pro pacienty se srdečním selháním(SrS) nebo v kardiogenním šoku(KŠ) nejsou žádná.
Cíl:Snažili jsme zjistit korelaci mezi změnou tepového objemu po tekutinové výzvě a parametry PKT. Následně jsme se pokusili zjistit cut-off hodnoty parametrů PKT svědčících pro VR.
Metoda:provedli jsme 29 měření u 25pacientů se SrS nebo KŠ na umělé plicní ventilaci.VR byla definovaná jako zvýšení tepového objemu(SV) o >=10% po podání 250ml 5% albuminu během 3 minut. Změny SV byly měřeny pomocí pulse contour analysis monitoru nebo echograficky.U všech pacientů jsme z bezpečnostních důvodů nejprve vyšetřili VR pomocí jiných dynamických parametrů (pasive leg raise test PLR, stroke volume variation SVV) a statických parametrů (echografie,UZ plic,Swanův katetr).Pokud testy svědčily pro neresponzivitu a podání objemu se zdálo nebezpečné,pak jsme test objemem neprovedli a pacient byl považován za nerespondera.Z parametrů PKT byla hodnocena dechová změna maximální rychlosti toku(Vmax),změny doby systolického toku(CFT, corrected carotid flow time) a karotického průtoku(CBF, carotic blood flow) po PLR.
Výsledky:Průměrná EFLK byla 35%.Lineární regresí byl nalezen vztah mezi relativní změnou tepového objemu po tekutinové výzvě a změnou Vmax,CFT i CBF s p=0.001,p=0.003 a p= 0.006.Dle ROC analýzy nacházíme cut-off hodnoty změn karotických parametrů svědčících pro VR.A to >=14.2%(100% sensit.,83% specif.) pro Vmax,10.7%(67% sensit., 94% specif.) pro CFT a 18.5%(92% sensit., 94% specif.) pro CBF.
Závěr:Ikdyž se jedná o malý soubor pacientů,naše data naznačují použitelnost UZ karotid v hodnocení VR u pacientů se SrS.