PREDIKUJE NORMÁLNÍ HODNOTA ŠÍŘE KOMPLEXU INTIMA-MEDIA SPOLEČNÉ KAROTIDY ABSENCI VÝZNAMNÝCH STENÓZ PŘI KORONAROGRAFII U NEMOCNÝCH INDIKOVANÝCH K OPERAČNÍMU ŘEŠENÍ CHLOPENNÍ VADY A S ABSENCÍ STENOKARDIÍ? (PILOTNÍ STUDIE)

J. Fiedler, M. Tišerová, L. Pavlů (Praha)
Topic: Valvular disorders
Type: Poster - doctors, 14th CSC Annual Congress

Úvod: Při indikaci k operaci primární chlopenní vady se kromě mladých osob vyžaduje i při absencí stenokardií koronarografie k ev. doplnění výkonu o chirurgickou revaskularizaci (CABG).                                                           Cíl: Zjistit sonograficky průměrné hodnoty IMT společných karotid u těchto nemocných, rozdělených podle indikace  k doplňujícímu CABG.                                                                                                                                                    Metodika: Celkem bylo k operaci chlopně indikováno 67 pacientů bez anamnézy ICHS včetně ischemické mitrální regurgitace. Z nich 11 k výkonu na mitrální, 54 na aortální chlopni, u 2 byl výkon kombinovaný. Z vyšetření byly kromě věku porovnáván systolický tlak krve (STK), cholesterolémie, abuzus kouření. Po změření IMT a SKG vznikl soubor C s indikací k CABG (22 osob) a bez nutnosti CABG - soubor N (45 osob). Jako statisticky významný rozdíl mezi soubory byla stanovena hladina p<0,01. Dále byla hledána hranice IMT (průměr ze tří měření obou stran na zadní stěně pod bulbem) s dostatečně vysokou specificitou pro absenci hemodynamicky významných stenoz na SKG.
Hlavní výsledky: Průměrné hodnoty v souborech C a N:
Věk - v letech: 66±8 v.s. 61±15             n.s.
IMT- v mm: 0,991±0,10 v.s 0,651± 0,19 sign.
STK - mm Hg: 133±16 v.s 136±22          n.s.  
Cholesterolémie - mmol/l: 4,92±0,62 v.s 4,63±0,96  n.s.
Abuzus kouření – procento: 18,1 vs 11,1 n.s.
Průměrná hodnota IMT přesahující 0,82 mm byla u 20 nemocných (90,9%) souboru C a u jednoho (2,22%) souboru N. V hodnotách věku, STK, cholesterolémie, abuzu kouření se neukázal žádný z nich ani v kombinaci dostatečně specifický pro absenci významné koronární stenozy – překrytí hodnot souboru C a N bylo nezanedbatelné - i vlivem užívané medikace.
Závěr:  Přítomnost karotické IMT v průměru pod 0,82 mm u nemocných bez stenokardií a známé ICHS umožňuje s dostatečnou přesností vynechat koronarografii u části (byť relativně málo početné) nemocných, dosud konvenčně k ní indikovaných. Výsledky je v budoucnu nutné verifikovat na větším počtu nemocných.