Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

POTENCIÁLNÍ ROLE NT-PROBNP V PREVENCI SRDEČNÍHO SELHÁNÍ

M. Vytiska, P. Kala, O. Boček, P. Jeřábek, P. Neugebauer, M. Poloczek, J. Pařenica, C. Xxxx, J. Špinar (Nitra, SR, Brno, Nitra)
Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

Úvod: Srdeční selhání je terminálním stadiem všech onemocnění srdce. Jeho prevalence stoupá s věkem, vyskytuje se u 1-2% obyvatelstva ve věku 45-55 let a ve více než 10% u populace starší 75 let. Vzhledem k jeho narůstající incidenci a nákladné terapii  je nutná jeho časná diagnostika a léčba v počátečních stadiích.
Cílem práce je poukázat na možnost využití NT-proBNP na diagnostiku časných stadií dysfunkce levé komory (LK).
Metody: Soubor tvořilo 114 elektivních pacientů ve věku 50-82 let, průměr 63 let, z toho 49 % žen. Zařazení pacienti byly hemodynamicky stabilní, bez anamnézy IM a s normální systolickou funkcí levé komory. Ve stejný den byly provedeny: levostranná srdeční katetrizace, odběr NT-proBNP a echokardiografické vyšetření srdce.
Výsledky: Všichni pacienti měli normální velikost LK, 68 % pacientů mělo poruchu relaxace E/A<1 při ECHO vyšetření. Střední hodnota NT-proBNP byla 119 pg/ml (min.19; max.1943).Z celkového počtu vyšetřených pacientů mělo zvýšené hodnoty NT- proBNP 53 pacientů (46%). Z tohoto počtu 26 % mělo LVEDP>16mmHg , 62 % diastolickou dysfunkci I.stupně (E/A<1) a 37 % pacientů mělo normální LVEDP (enddiastoliucký tlak v levé komoře) i mitrální průtok. Nebyla zjištěna korelace mezi LVEDP a hodnotou NT-proBNP (Spearman; p = 0,57).
Závěr: NT-proBNP je v našem souboru zvýšeno u vysokého % pacientů se zachovanou systolickou funkcí LK a není závislé na preloadu.V mnoha případech je zvýšeno u pacientů s „normálním“ ECHO nálezem i LVEDP.
K posouzení dopadu této „laboratorní dysfunkce“ LK na prognózu pacienta je soubor sledován, nadále průběžně rozšiřován a doplněn o podrobnější echokardiografickou analýzu
Práce je podpořena grantem IGA MZ 1A 8606-5