Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

PREDIKCE HIBERNOVANÉHO MYOKARDU POMOCÍ KONTRASTNÍ ECHOKARDIOGRAFIE MYOKARDU U PACIENTŮ V CHRONICKÉM STADIU ISCHEMICKÉ CHOROBY SRDEČNÍ PODSTUPUJÍCÍCH AORTOKORONÁRNÍ BYPASS

P. Toušek, M. Pěnička, H. Línková, Z. Straka, P. Gregor (Praha)
Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

Úvod
Kontrastní echokardiografie myokardu (KEM)  je nová neinvazivní metoda, která podává informace o stavu mikrovaskulární řečiště myokardu a dokáže  tak rozlišit viabilní myokard od nekrotické tkáně. Několik studií prokázalo přínos KEM v rozpoznání omráčeného myokardu a předpovědi návratu kontraktilní funkce dysfunkčního myokardu u pacientů po akutním infarktu myokardu. Význam KEM v detekci hibernovaného myokardu však nebyl doposud mnoho studován.
Cíl
Zjistit přesnost KEM v předpovědi zlepšení kontraktilní funkce myokardu u pacientů v chronickém stádiu ischemické choroby srdeční (ICHS) a dysfunkcí levé komory podstupujících chirurgickou revaskularizaci myokardu.
Metodika
U 21 pacientů (17 mužů, průměrný věk 68 + 7,8 let) s chronickou ischemickou chorobou srdeční a dysfunkcí levé komory (průměrná EF 30,2 + 6,3 %) byla provedena krátce před kardiochirurgickou revaskularizační operací KEM (metoda Power Harmonic Doppler) s intravenózním podáním kontrastní látky Optison. Kontrolní 2-rozměrné echokardiografické vyšetření bylo provedeno za 6 měsíců po operaci. Pro analýzu regionální kinetiky a perfuze myokardu byl použit 16-segmentový model levé komory. Regionální kinetika byla hodnocena pomocí skórovacího systému jako 1=normální, 2=hypokineza, 3=akineza. Perfuze myokardu byla hodnocena jako 1=normální, 2=částečně snížena a 3=vymizelá.
Výsledky
Celkem bylo revaskularizováno 284 dysfunkčních segmentů. Z tohoto počtu byl stav perfuze myokardu úspěšně hodnocen u 256 (90%) segmentů. U 90 (35%) segmentů došlo ke zlepšení kontraktilní funkce segmentu při kontrolním echokardiografickém vyšetření 6 měsíců po operaci. Zachovalá perfuze myokardu (skóre 1 a 2) dokázala předpovědět zlepšení těžce dysfunkčních segmentů (skóre 3) se senzitivitou 78% a specificitou 72%.
Závěr 
 Kontrastní echokardiografie myokardu dokáže detekovat hibernovaný myokard se středně velkou přesností