MÁ ČASNĚ KONZERVATIVNÍ (MEDIKAMENTÓZNÍ) PŘÍSTUP JEŠTĚ MÍSTO V LÉČBĚ AKUTNÍCH KORONÁRNÍCH SYNDROMŮ BEZ ST ELEVACÍ?

P. Gregor (Praha)
Tématický okruh: Farmakoterapie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Kardiovaskulární farmakoterapie

   Časně invazívní přístup se stal běžným postupem v léčbě akutních koronárních syndromů bez elevací ST (AKS-NSTEMI) a dostal se do doporučení Evropské i Americké Kardiologické společnosti. Přednáška sumarizuje dosud publikované práce zabývající se touto problematikou především ve světle výsledků posledních studií s neočekávaně odlišnými závěry.
   Pro výraznější efekt časně intervenčního přístupu svědčí výsledky studií FRISC II, TACTICS-TIMI 18, VINO, zejména u vysoce rizikových nemocných a s elevací kardiospecifickch enzymů, týká se to i dlouhodobého osudu nemocných (5 let v studii RITA 3). Studie TIMI IIIB, MATE, VANQUISH, ICTUS naopak žádný rozdíl v osudu nemocných ošetřených časně intervenčním přístupem nenalezly a jejich výsledky spíše svědčí pro selekci nemocných k časné koronarografii (a případným následným revaskularizačním zákrokům) s možností konzervativního přístupu u AKS-NSTEMI. V těchto případech se předpokládá nasazení optimální medikamentozní terapie v časném stadiu (kyselina acetylosalicylová, clopidogrel, nízkomolekulární heparin, hypolipidemika event. inhibitory destičkových IIb/IIIa receptorů) i později.