DETEKCE VOLNÉ DNA DÁRCE V KRVI PACIETŮ PO TRANSPLANTACI SDRCE

J. Vymětalová, R. Bohuslavová, J. Hubáček, M. Kocík, I. Málek (Praha)
Tématický okruh: Transplantace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

Úvod:  V současné době jedinou metodou diagnostiky akutní rejekce štěpu po ortotopické transplantaci srdce (OTS) je endomyokardiální biopsie (EMB). Cílem naší práce je posoudit možnosti detekce DNA dárcovského původu v krvi příjemců a jejího využití v diagnostice akutní rejekce.
Metodika: Soubor tvořilo 34 pacientů, kteří podstoupili transplantaci srdce v období leden-prosinec 2005. Během chirurgického výkonu (OTS) byl odebrán vzorek cévy dárce k izolaci dárcovské DNA. U všech příjemců byla v den provedení EMB před invazivním vyšetřením odebrána krev. Počet provedených EMB 332. V první fázi (leden-červen 2005) byla izolována DNA z plné krve, v druhé fázi (červenec-prosinec 2005) - z plazmy. Pro sledování přítomnosti dárcovské DNA byl použit hypervariabilní marker (pentanukleotid, až jedenáct různých alel) v genu pro NO syntázu. DNA byla izolována standardní metodou (z EDTA-krve příjemců a z tkání dárců) a kitem firmy QIAGEN, umožňující izolaci DNA z plasmy příjemců.
Výsledky: Histologický nález 23 (6,93%) vzorků byl hodnocen jako akutní rejekce Banff 2. Ve třech případech (0,9%) byla stanovena akutní rejekce Banff 3A. Ve stejném počtu vzorků (0,9%) byla nalezena akutní humorální rejekce. Akutní rejekce Banff 4 byla nalezena pouze v jednom vzorku (0,3%).
Podařilo se prokázat že poměr apoptotické DNA a DNA izolované z plné krve je natolik nízký, že ho nelze detekovat současnými metodami molekulární genetiky. Také ze dvou ml plasmy se nepodařilo získat dostatečné množství DNA.
Plánované experimenty: Pokračuje zařazení dalších pacientů do výzkumu a sběr vzorků, izolace DNA z plazmy a genotypizace jednotlivých vzorků. Plánujeme provedení nespecifického  kvantitativního množení celkové DNA získané z plazmy pomocí nových kitů a zavedení metody na genotypizaci pomocí real-time PCR.

Práce byla podpořena projektem č. NR 8547-3/2005 (MZ ČR)