Cardio 365 - introductory page
not logged  
Change language:    

AKTIVITA KREVNÍCH DESTIČEK U PACIENTŮ S PRŮCHODNÝMI A NEPRŮCHODNÝMI BYPASSY - SUBANALÝZA STUDIE PRAGUE 4

P. Osmančík, F. Bednář, H. Móciková, P. Štros, P. Widimský (Praha)
Topic: Atherosclerosis
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress

Úvod:
Aktivace krevních destiček hraje klíčovou roli v patogenezi akutních koronárních syndromů a komplikacích po perkutánních intervencích. V naší studii jsme se snažili zjistit roli aktivity krevních destiček v uzávěru aortokoronárních bypassů (ACB).
Pacienti a metody:
Sledováno bylo 80 pacientů z původní studie Prague-4 na základě údajů o průchodnosti jejich štěpů při roční koronarografické kontrole. Skupinu A tvořilo 40 pacientů s nejnižší průchodností ACB, každý pacient měl minimálně jeden uzavřený ACB (celkový počet 109, průchodných 37%). Skupinu B tvořilo 40 pacientů se všemi průchodnými ACB (celkový počet 97, průchodných 100%). Mezi skupinami nebyl rozdíl ve věku, pohlaví, kuřáctví,  diabetu mellitu, hypertenzi, ejekční frakci levé komory a medikaci. Destičková aktivita byla stanovena membránovou expresí antigenů CD41 (glykoprotein IIb/IIIa), CD42 (receptor pro von Wilebrand faktor ) a CD 62P (P-selektin) průtokovou cytometrií, aggregabilita byla měřena ADP-aggregometrií.
Výsledky:
Membránová exprese antigenů CD41, CD42b a CD62P se nelišila mezi oběma skupinami (CD41: 11.8+2.4(A) vs. 12.3+2.3 (B), p=n.s.; CD42b:12.6+1,5(A) vs. 12.7+1.9(B), p=n.s.; CD62P: 1,5+1,7%(A) vs. 1.13+1.4%(B), p=n.s. (Wilcoxonův test). Destičková aggregabilita taktéž nebyla statisticky významně rozdílná mezi skupinami  (52.1+15.6%(A) vs. 56.1+16.3%(B), p=n.s., Wilcoxonův test). Významná korelace byla nalezena mezi expresí CD41, CD42b s glykémií  (r=0.6, p<0.001), a mezi CD62P a triglyceridy (r=0.5, p<0.05, Spearmanův test).
Závěr:
I když vyšší glykémie a hodnota triglyceridů je spojena s vyšší aktivitou krevních destiček, vyšší aktivita krevních destiček není spojena s nižší průchodností ACB, přinejmenším alespoň jeden rok po chirurgické revaskularizaci. Destičky patrně nehrají klíčovou roli v uzávěru ACB v tomto období po operaci.
Podpořeno grantem GAUK 106/2004/C.