PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

HYPEREOZINOFILNÝ SYNDRÓM S TUMORÓZNYMI MASAMI V OBOCH KOMORÁCH SRDCA
Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Poster - lékařský , Číslo v programu: 343

Teringová E.1, Penz P.1, Poláková Mištinová J.1, Orban M.1

1 Oddelenie akútnej kardiológie, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Bratislava, SR


Úvod: Hypereozinofilný syndróm (HES) je zriedkavé hematologické ochorenie definované perzistujúcou eozinofíliou spojenou s orgánovým poškodením. Endomyokardiálne postihnutie je u pacientov s HES frekventné a predstavuje hlavnú príčinu ich morbidity a mortality.
Kazuistika: U 66-ročnej pacientky s anamnézou bronchiálnej astmy a pansinusitídy bol realizovaný komplexný onkoskríning z dôvodu výraznej kachexie: v priebehu posledných 3 rokov jej hmotnosť poklesla z pôvodných 79kg na 49kg. Onkoskríning vrátane PET/CT preukázal kompletne negatívne výsledky, až na echokardiografické vyšetrenie, ktoré odhalilo objemnú masu v pravej komore imitujúcu malígny tumor. U pacientky bola indikovaná a realizovaná biopsii tumoróznej masy za TEE-kontroly. Zákrok bol komplikovaný perforáciou pravej komory s tamponádou, s nutnosťou okamžitej perikardiocentézy. Echokardiografická kontrola po stabilizácii stavu odhalila echodenznú masu aj v apexe ľavej komory, imponujúcu ako trombus. Laboratórny nález miernej eozinofílie a prítomnosť intrakardiálnych útvarov v oboch komorách vzbudili podozrenie na nenádorový pôvod ochorenia, konkrétne na eozinofilnú endomyokarditídu. Magnetická rezonancia srdca potvrdila znaky typické pre eozinofilnú endomyokarditídu oboch komôr spolu s prítomnosťou štyroch intrakardiálnych trombov. Avšak aj napriek intenzívnej liečbe pacientka zomrela o tri mesiacov neskôr na pokročilé srdcové zlyhanie.
Záver: Stanovenie diagnózy eozinofilnej endomyokarditídy môže byť v klinickej praxi náročné, keďže sa jedná o zriedkavé ochorenie s variabilnými klinickými prejavmi. Prítomnosť útvarov v oboch komorách spolu s periférnou eozinofíliou by mala viesť k podozreniu na túto diagnózu. Náš prípad tiež zdôrazňuje dôležitosť magnetickej rezonancie v diagnostickom procese, kedže na rozdiel od biopsie ide o neinvazívnu metódu zaťaženú nižším rizikom komplikácií.