VIEW AN ABSTRACT

JAK ODLIŠIT NOČNÍ HYPERTENZI A PORUCHY SPÁNKU PŘI 24-HODINOVÉ MONITORACI KREVNÍHO TLAKU? PROTOKOL STUDIE.
Topic: Hypertension
Type: Poster - doctors , Number in the programme: 327
Etický kodex:
Podpora výzkumu / granty: Podpořeno MZ ČR – RVO (FNOl, 0098892), RIV 87-87.

Kociánová E.1, Obrová J.1, Kamasová M.1, Stanke L.2, Vohralík T.3, Genzor S.4, Táborský M.1

1 I. Interní - kardiologická klinika, FN Olomouc, Olomouc, 2 Národní telemedicínské centrum, FN Olomouc, Olomouc, 3 Úsek infromačních technologií, FN Olomouc, Olomouc, 4 Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, FN Olomouc, Olomouc


Cíl: Noční hypertenze je těsně asociovaná s kardiovaskulárními komplikacemi a ovlivňuje přímo prognózu pacienta. Rozlišení mezi pravou noční hypertenzí a poruchami spánku, kdy pacient při měření bdí, může být složité, neboť pacienti často hodnotí kvalitu svého spánku zkresleně. Někteří navíc pociťují noční monitoraci standardními metodami jako rušivou. Efekt rušení spánku přístrojem a jeho zohlednění v interpretaci a mangementu noční hypertenze nebyl dosud podrobně studován. Hlavním cílem studie je ověření validity v součné době používaného konvenčního měření krevního tlaku v nočním období a potencionálního ovlivnění rušením spánku. Sekundárním cílem je prověřit, zda inovativní způsoby monitorace budou efektivnější v detekci pravé noční hypertenze a pravého non-dippingu a zda jsou aplikovatelné v běžené klinické praxi.
Soubor a Metodika: Studie zahrne 100 pacientů s noční hypertenzí, kteří podepíší informovaný souhlas s výzkumem. Pacienti budou zařazováni konsekutivně a randomizováni k pořadí nasazení přístrojů. Současně s měřením krevního tlaku bude monitorována kvalita spánku pomocí aktigrafu, tepové frekvence a její variability. Pacienti budou měřeni šest nocí postupně všemi přístroji a zároveň aktigrafem - viz obrázek. Zápěstní a pažní tonometr Beurer BC54 budou spouštěné externí aplikací Medimonitor pomocí bluetooh triggeru odeslaného tabletem s aplikací. U všech tonometrů bude měřena hladina hluku při měření a pacienti budou hodnotit kvalitu spánku pomocí dotazníku.
Výsledky a závěr: Výsledkem studie bude zjištění incidence pravé noční hypertenze u spících pacientů s noční arteriální hypertenzí a incidence spánkové poruchy indukované noční monitorací krevního tlaku, spánková rušivost a hlučnost u všech použitých přístrojů, vyhodnocen bude přístroj nejméně rušivý a s nejlepší schopností detekovat pravou noční hypertenzi spícího pacienta.