PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

PROSTOROVÁ DISTRIBUCE FIBRÓZY MYOKARDU LEVÉ SÍNĚ A JEJÍ VLIV NA REKURENCI FIBRILACE SÍNÍ PO IZOLACI PLICNÍCH ŽIL: DÍLČÍ STUDIE AF WAVE-MAP PROJEKTU
Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské , Číslo v programu: 487

Stárek Z.1, Jež J.1, Souček F.1, Doležalová K.1, Pešl M.1, Jordánová I.1, Širůčková A.1, Kubalová E.1, Krejčí J.2

1 International clinical research center, Fakultní nemocnice U svaté Anny, Brno, 2 I. interní kardioangiologická klinika, Fakultní nemocnice U svaté Anny, Brno


Úvod: Prostorové rozložení oblastí nízké voltáže charakterizující fibrózu síňového myokardu na elektroanatomických mapách může předpovídat potřebu dalších ablací nad rámec izolace plicní žíly (PVI) při katétrové ablaci pro fibrilaci síní (AF).
Metody: Voltážové mapy levé síně (LS) u pacientů podstupující ablaci fibrilace síní byly vytvářeny při sinusovém rytmu a pacienti byli následně řešeni PVI bez dalších adjuvantních ablačních lézí. Při použití prahu 0,5 mV byla každá mapa vyhodnocena offline pro jizvu v šesti oblastech LS. Mapovaným oblastem byla přiřazena hodnota 0 (bez jizvy), 1 (mírná jizva) nebo 2 (denzní jizva). Coxův model proporcionálních rizik identifikoval asociace mezi lokalizací jizvy a 12měsíční recidivou arytmie.
Výsledky: Podstudie 57 subjektů s paroxysmální a perzistující AF v jednom centru identifikovala strop LS jako nejčastější místo jizvení u 26,3 % (15/57) subjektů. Jizva na stropě významně korelovala s recidivou (HR: 3,89, 95% CI: 1,46-10,39, p=0,0067). Ve 12. měsíci bylo 81,0 % subjektů bez jizvy na stropě LS bez recidivy, zatímco pouze 42,9 % subjektů s jizvou na stropě bylo bez recidivy.
Závěr: Přítomnost jizvy na stropě levé síně byla spojena se zvýšeným rizikem recidivy ve 12. měsíci.